ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในเด็กอ้วน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในเด็กอ้วน
นักวิจัย : ภารวี หิรัญรัตน์
คำค้น : โคเลสเตอรอล , โรคอ้วนในเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741301081 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4389
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

เพื่อศึกษาถึงความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในเด็กอ้วน รูปแบบการศึกษา: เป็นการทำวิจัยแบบวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง สถานที่ศึกษา: โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ประชากรที่ศึกษา: เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน อายุระหว่าง 12-15 ปี ที่มีน้ำหนัก ต่อ น้ำหนักต่อความสูง มากกว่าร้อยละ 120 โดยไม่มีโรคของต่อมไร้ท่อ หรือโรคทางโครโมโซม และไม่ได้รับประทานยาตัวหนึ่งตัวใดในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา วิธีการศึกษา: เด็กที่เข้าร่วมการศึกษาทุกรายจะได้รับการซักประวัติครอบครัวเกี่ยวกับการมีโรคหัวใจขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติ และตรวจระดับโคเลสเตอรอลโดยวิธีการเจาะเลือดจากปลายนิ้วและตรวจโดยใช้แผ่นตรวจเลือด ด้วยวิธีของ Reflotron dry chemistry โดยไม่จำเป็นต้องงดอาหารก่อนเจาะเลือด ผลการศึกษา: เด็กอ้วนที่เข้าร่วมการศึกษา 89 ราย มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 170 มก/ดล จำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.8 พบว่าระดับความอ้วน และประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงผิดปกติ (p>0.05) ส่วนการมีประวัติภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงของบิดาและ/หรือมารดา มีความสัมพันธ์กับการมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.02) สรุป: เด็กอ้วนมีความชุกของภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงร้อยละ 34.8 การใช้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงของบิดาและ/หรือมารดา เป็นปัจจัยร่วมในการเลือกตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือดในเด็กอ้วนจะทำให้สามารถตรวจพบภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในเด็กอ้วนได้มากขึ้น

บรรณานุกรม :
ภารวี หิรัญรัตน์ . (2543). ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในเด็กอ้วน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภารวี หิรัญรัตน์ . 2543. "ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในเด็กอ้วน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภารวี หิรัญรัตน์ . "ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในเด็กอ้วน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ภารวี หิรัญรัตน์ . ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในเด็กอ้วน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.