ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล
นักวิจัย : นัยนา หันมี
คำค้น : กีฬา , แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2540-2544) , องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัชนี ขวัญบุญจัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743349839 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม 400 ฉบับ ให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่รับผิดชอบด้านกีฬาตำบล ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 314 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 78.5 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผู้วิจัยสัมภาษณ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่รับผิดชอบด้านกีฬาตำบล จำนวน 30 ท่าน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในรูปความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวม อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ในสภาพการดำเนินงานที่อยู่ในระดับดีคือ ด้านการประสานงาน ในสภาพการดำเนินงานที่อยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านงบประมาณ ในสภาพการดำเนินงานที่อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงคือ ด้านการสนับสนุน ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านบุคลากร ในสภาพการดำเนินงานที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่งคือ ด้านการจัดองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการอำนวยการ และด้านการรายงานผล 2. ปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวม อยู่ในระดับที่มีปัญหามาก การดำเนินงานที่มีปัญหาในระดับมากเรียงตามลำดับคือ ด้านการสนับสนุน ด้านการอำนวยการ ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านบุคลากร ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร และด้านการรายงานผล การดำเนินงานที่มีปัญหาในระดับน้อยเรียงตามลำดับ คือ ด้านการประสานงาน และด้านงบประมาณ

บรรณานุกรม :
นัยนา หันมี . (2542). การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัยนา หันมี . 2542. "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัยนา หันมี . "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
นัยนา หันมี . การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.