ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
นักวิจัย : ผลิพันธุ์ พวงช่อ
คำค้น : ปาล์มน้ำมัน , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม , ความเชื่อ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม , บ้านปากน้ำ (กระบี่) -- ความเป็นอยู่และประเพณี , ชุมชนบ้านปากน้ำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี มิตรสมหวัง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743465049 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4440
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ (Subsistence Economy) หรือการปลูกข้าวเพื่อยังชีพ มาเป็นเกษตรกรรมเพื่อการค้า (Commercial Economy) หรือการปลูกปาล์มน้ำมัน ในหมู่บ้านปากน้ำ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของการปลูกปาล์มน้ำมัน ที่มีต่อระบบความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการเพาะปลูกข้าวที่เคยปฏิบัติและความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านปากน้ำ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาแบบการสัมภาษณ์เจาะลึกครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน รวมทั้งการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในชุมชน โดยมีสมมติฐานว่าการปลูกปาล์มน้ำมันจะส่งผลกระทบให้ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการเพาะปลูกข้าวลดน้อยลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนจากความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิไปสู่ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Members Check ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ (Trustworthiness) ผลการศึกษาพบว่า การปลูกปาล์มน้ำมันส่งผลกระทบให้ความเชื่อ พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการเพาะปลูกข้าวลดน้อยลง และทำให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
ผลิพันธุ์ พวงช่อ . (2543). ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผลิพันธุ์ พวงช่อ . 2543. "ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผลิพันธุ์ พวงช่อ . "ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ผลิพันธุ์ พวงช่อ . ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.