ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง ของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง ของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : กิติมา วิศวพลานนท์
คำค้น : ครอบครัว , การเลือกคู่ครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิเทศ ตินณะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743464484 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4394
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ กระบวนการ วิธีการ และอิทธิพลของครอบครัว เครือญาติและสังคมว่ามีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ ต่อการเลือกคู่ครองของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม ว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ข้อมูลในการวิจัยเก็บรวบรวม โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 100 ชุด และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าไคสแควร์ ซึ่งทดสอบด้วยความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษาพบว่า อายุ รายได้ เลือกคู่ด้วยตนเอง การศึกษา มีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง ของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนความใกล้ชิด เพื่อนเลือกคู่ครอง และพ่อแม่เลือกคู่ครองให้ ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง ของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม

บรรณานุกรม :
กิติมา วิศวพลานนท์ . (2543). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง ของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติมา วิศวพลานนท์ . 2543. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง ของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติมา วิศวพลานนท์ . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง ของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
กิติมา วิศวพลานนท์ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคู่ครอง ของพนักงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.