ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการนำเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของครูสังคมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการนำเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของครูสังคมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุภาพร แจ้งกระจ่าง
คำค้น : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 , ครูสังคมศึกษา , สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743339833 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4398
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาการนำเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้การเรียนการสอนสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา และศึกษาการเลือกใช้วิธีสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตัวอย่างประชากรเป็นครูสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2542 จำนวน 450 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูสังคมศึกษาส่วนใหญ่สอนเนื้อหารัฐธรรมนูญเรียงตามลำดับ จากมากไปหาน้อยคือเรื่องหน้าที่ของชนชาวไทย สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ ครูสังคมศึกษาสอนโดยเน้นประเด็นสำคัญเรื่อง ความสำคัญของความหมายรัฐธรรมนูญ หน้าที่และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครอง ครูสังคมศึกษาเตรียมการสอนด้วยการศึกษารัฐธรรมนูญด้วยตนเอง ติดตามข่าว เตรียมเนื้อหาและอุปกรณ์การสอนพร้อมกัน ครูสังคมศึกษาส่วนใหญ่สอนเนื้อหารัฐธรรมนูญโดยตรงใน วิชา ส402 สังคมศึกษา ส306 ประเทศของเรา 4 และ ส043 กฎหมายน่ารู้ ในหัวข้อในบทเรียนเรื่อง โครงสร้างการปกครอง ประชาธิปไตยและกฎหมายน่ารู้ สอนสอดแทรกในวิชา ส605 สังคมศึกาา ส306 ประเทศของเรา 4 และ ส204 ประเทศของเรา 3 ในหัวข้อในบทเรียนเรื่อง การปกครอง หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา และบทบาทและหน้าที่ 2. ครูสังคมศึกษาส่วนใหญ่ใช้ การบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา สำหรับกิจกรรมในห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรครูส่วนใหญ่ใช้ การแข่งขันตอบปัญหา การจัดกิจกรรมการ และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ

บรรณานุกรม :
สุภาพร แจ้งกระจ่าง . (2542). การศึกษาการนำเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของครูสังคมศึกษาในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร แจ้งกระจ่าง . 2542. "การศึกษาการนำเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของครูสังคมศึกษาในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร แจ้งกระจ่าง . "การศึกษาการนำเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของครูสังคมศึกษาในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุภาพร แจ้งกระจ่าง . การศึกษาการนำเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของครูสังคมศึกษาในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.