ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นและผลกระทบต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาภาคเกษตรและนโยบายความมั่นคงทางอาหารของญี่ปุ่นกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรของญี่ปุ่นในเอเชีย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นและผลกระทบต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาภาคเกษตรและนโยบายความมั่นคงทางอาหารของญี่ปุ่นกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรของญี่ปุ่นในเอเชีย
นักวิจัย : ศิริพร วัชชวัลคุ
คำค้น : Agricultural Policy , Agricultural Sector in Thailand and Vietnam , Community , Contract Farming , Food Security , Japanese Agricultural Production Investment , Liberalisation , Self Sufficiency Rate , การลงทุนภาคเกษตรของญี่ปุ่น , การเกษตรแบบมีสัญญา , การเปิดเสรีทางการค้า , ความมั่นคงทางอาหาร , ชุมชน , นโยบายด้านเกษตร , ภาคเกษตรของไทยและเวียดนาม , อัตราการพึ่งพิงตนเองทางอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4910006 , http://research.trf.or.th/node/1478
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการของญี่ปุ่นในเรื่องเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือภาคเกษตรระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ การทำการเกษตรแบบมีสัญญาของญี่ปุ่นในไทยและเวียดนามเป็นกรณีศึกษา นอกจากนั้น การศึกษายังมี เป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในนโยบายนี้ เช่น MAFF, นักการเมือง, และภาคเอกชนโดยผลของการศึกษาจะทำให้สามารถทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายและ ภาคเอกชนของไทยได้ ในด้านของขอบเขตการวิจัยโครงการวิจัยนี้เน้นศึกษาความมั่นคงทางอาหารของญี่ปุ่นและนโยบายของญี่ปุ่น ในการประกันอุปทานอาหารของประเทศในรูปแบบต่างๆทั้งนโยบายภายในและความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเน้นที่รูปแบบต่างๆของความร่วมมือภาคเกษตรของญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียโดยมีการเกษตรแบบมีสัญญาในไทยและในเวียดนามเป็นกรณีศึกษา คำถามวิจัยหลักมีสามประการคือประการแรกในขณะที่เผชิญกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารพร้อมกับ ได้รับแรงกดดันให้เปิดเสรีทางการค้าญี่ปุ่นมีนโยบายและมาตรการในการประกันความมั่นคงทางอาหาร อย่างไรและมีตัวแสดงใดบ้างที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการดำเนินนโยบายและมาตรการประกันความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ประการที่สองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์และอำนาจระหว่างภาคราชการ ภาคการเมือง และภาคเอกชนในสังคมญี่ปุ่น หรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการแทรกแซงหรือชี้นำภาคเอกชนโดยรัฐ และประการที่สาม การเกษตรแบบมีสัญญาของบริษัทญี่ปุ่นในไทยและเวียดนาม ผลจากการศึกษาพบว่าญี่ปุ่นมีนโยบายในการประกันความมั่นคงทางอาหารในระดับประเทศเพื่อปกป้อง ภาคเกษตรมากกว่าจะเป็นไปเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างจริงจัง นโยบายที่จะสนับสนุนความมั่นคง ทางอาหารของญี่ปุ่นคือนโยบายการค้าเสรีและความร่วมมือกับประเทศที่ญี่ปุ่นนำเข้าอาหารเพื่อประกัน การนำเข้าอาหาร จากกรณีศึกษาเรื่องการทำการเกษตรแบบมีสัญญาของบริษัทญี่ปุ่นในไทยและในเวียดนาม พบว่า เอกชนไปลงทุนด้านการเกษตรในต่างประเทศโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ The main objective of this research project is to study Japan’s policy and measures related to agricultural sector and food security, in particular Japan’s international cooperation on agriculture in Southeast Asian region. Japanese contract farming in Thailand and Vietnam which is a popular agricultural model is examined as a case study. In addition, this research has also studied roles of prominent factors involving in agricultural and food policy of the country; such as, MAFF, politicians of LDP, businessmen (companies), agricultural cooperatives, and farmers. At the end of the project, it is expected that the knowledge about Japan’s policy on agriculture, food security, and contract farming abroad will be enhanced, as well as some policy recommendation for Thai state will be provided. There are three main research questions: first, while facing with food security problem and external pressure to open the market, how does Japan respond to the situation?, are there any specific policies or measures, and which agency has taken a responsibility?; second, what is relationship among all elements involving in this issue, which displays / illustrates the power structure among bureaucrats, politicians, and businessmen? ; and third, concerning Japanese contract farming abroad in particular in Thailand and in Vietnam, how does this agricultural model and business relate to the country’s policy on agriculture and food security? From the study, it was found out that Japanese government has initiated and implemented some specific domestic policies and measures to secure food supply. However, the main purpose of those policies and measures was to protect and maintain domestic agricultural sector, not to respond directly and seriously to the food security problem. At the same time, the Japanese government has promoted a trade liberalization policy and international cooperation on agriculture with Southeast Asian countries in order to secure food supply by trade (imported food). Concerning Japanese contract farming in Thailand and Vietnam, the result of the study showed that there was no direct relation between the government’s policy and this activity of business sector. It seems that the companies have practiced this agricultural model and business due mainly to economic interests.

บรรณานุกรม :
ศิริพร วัชชวัลคุ . (2552). ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นและผลกระทบต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาภาคเกษตรและนโยบายความมั่นคงทางอาหารของญี่ปุ่นกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรของญี่ปุ่นในเอเชีย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิริพร วัชชวัลคุ . 2552. "ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นและผลกระทบต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาภาคเกษตรและนโยบายความมั่นคงทางอาหารของญี่ปุ่นกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรของญี่ปุ่นในเอเชีย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิริพร วัชชวัลคุ . "ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นและผลกระทบต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาภาคเกษตรและนโยบายความมั่นคงทางอาหารของญี่ปุ่นกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรของญี่ปุ่นในเอเชีย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
ศิริพร วัชชวัลคุ . ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นและผลกระทบต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาภาคเกษตรและนโยบายความมั่นคงทางอาหารของญี่ปุ่นกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรของญี่ปุ่นในเอเชีย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.