ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒนาการของความคิดบางประการของกฎหมายวิธีพิจารณา ในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิวัฒนาการของความคิดบางประการของกฎหมายวิธีพิจารณา ในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ
นักวิจัย : จันทนา สมพงษ์ชัยกุล
คำค้น : การอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ , การอนุญาโตตุลาการ , การค้าระหว่างประเทศ , เจตนา (กฎหมาย) , สัญญา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิชัยศักดิ์ หรยางกูร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741307748 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4351
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิธีพิจารณาความของการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ มีความสำคัญอย่างมากประการหนึ่ง เนื่องจากสามารถหยิบยกขึ้นเป็นเหตุ ในการคัดค้านคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้ จึงได้มีการพัฒนากฎหมายอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ ในส่วนของกฎหมายวิธีสบัญญัติเรื่อยมา นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจนได้มีการจัดทำกฎหมายแม่แบบ ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติขึ้น วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงพัฒนาการของแนวความคิดบางประการ ของกฎหมายวิธีพิจารณาของการอนุญาโตตุลาการทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ศึกษาถึงแนวความคิดและปัญหาบางเรื่อง ในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศกล่าวคือ การแยกข้อตกลงอนุญาโตตุลาการออกจากสัญญาที่ก่อหนี้หลัก แบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการ อำนาจของอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจของตนเอง การเลือกกฎหมายวิธีพิจารณามาใช้บังคับกับกรณี และการพิจารณาโดยขาดนัด ผลจากการวิจัยพบว่า บทบัญญัติของกฎหมายในบางเรื่องที่ศึกษายังไม่เหมาะสม เนื่องจากยังมีปัญหาในทางปฏิบัติเพราะไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจน จึงน่าจะนำแนวความคิดของกฎหมายต้นแบบว่าด้วย การอนุญาโตตุลาการในทางพาณิชย์ระหว่างประเทศของ UNCITRAL และกฎหมายของต่างประเทศที่ได้ศึกษา และได้หยิบยกบางเรื่องที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้นพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้ระบบอนุญาโตตุลาการ และกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของไทยได้รับการปรับปรุง จนเป็นที่ยอมรับเพราะได้มาตรฐานในระดับสากล

บรรณานุกรม :
จันทนา สมพงษ์ชัยกุล . (2543). วิวัฒนาการของความคิดบางประการของกฎหมายวิธีพิจารณา ในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา สมพงษ์ชัยกุล . 2543. "วิวัฒนาการของความคิดบางประการของกฎหมายวิธีพิจารณา ในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา สมพงษ์ชัยกุล . "วิวัฒนาการของความคิดบางประการของกฎหมายวิธีพิจารณา ในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
จันทนา สมพงษ์ชัยกุล . วิวัฒนาการของความคิดบางประการของกฎหมายวิธีพิจารณา ในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.