ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของการผุในฟันน้ำนมก่อนอายุ 4 ปีกับการผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของการผุในฟันน้ำนมก่อนอายุ 4 ปีกับการผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรก
นักวิจัย : อโนมา รัตนะเจริญธรรม
คำค้น : ฟันผุในเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สดศรี สกุลพงศ์ยืนยง , อัมพุช อินทรประสงค์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743464565 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4361
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการผุในฟันน้ำนมก่อนอายุ 4 ปี กับการผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรกในเด็กอายุ 8 ปี โดยศึกษาจากแฟ้มประวัติเด็กที่เข้ารับการรักษาทันตกรรมแบบสมบูรณ์จากภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. 2526-2538 จำนวน 403 ราย โดยบันทึกข้อมูลอายุในการตรวจครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจำนวนฟันน้ำนมที่ผุรูปแบบการผุของฟันน้ำนมและฟันกรามถาวรซี่แรกที่ผุและนำมาแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนฟันน้ำนมที่ผุเป็น 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มที่ไม่มีฟันน้ำนมผุ กลุ่มผุ 1-6 ซี่และมากกว่า 6 ซี่ ส่วนรูปแบบการผุแบ่งเป็น 6 รูปแบบได้แก่กลุ่ม CF (กลุ่มที่ไม่มีฟันน้ำนมผุ) กลุ่ม PF (ผุบริเวณหลุมร่องของฟันกราม) กลุ่ม AT (ผุฟันหน้า) กลุ่ม MP (ผุด้านประชิดของฟันกราม) กลุ่ม AT+PF (ผุฟันหน้าและหลุมร่องของฟันกราม) กลุ่ม AT+PF+MP (ผุฟันหน้า หลุมร่องและด้านประชิดของฟันกราม) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่มีฟันน้ำนมผุ 1-6 ซี่และมากกว่า 6 ซี่มีความเสี่ยงของการเกิดฟันผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรกมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีฟันน้ำนมผุอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยมีค่าความเสี่ยงเป็น 1.69 และ 5.27 เท่า และรูปแบบการผุ AT+PF และ AT+PF+MP มีความเสี่ยงของการเกิดฟันผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรกมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีฟันน้ำนมผุอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) เช่นกัน โดยมีค่าความเสี่ยงเป็น 2.6 และ 6.5 เท่า และจำนวนฟันน้ำนมที่ผุก่อนอายุ 4 ปี มีความสัมพันธ์กับฟันผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรกอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.38 ในการศึกษานี้ได้มีการคำนวณค่าความไว ค่าความจำเพาะ ค่าการทำนายการเกิดฟันผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรก แต่ไม่ได้หาจุดเหมาะสม (optimal operational point) อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อไปในกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าจำนวนฟันน้ำนมที่ผุและรูปแบบการผุที่ลุกลามมากที่อายุไม่เกิน 4 ปี มีความสัมพันธ์กับการเกิดฟันผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรก

บรรณานุกรม :
อโนมา รัตนะเจริญธรรม . (2543). ความสัมพันธ์ของการผุในฟันน้ำนมก่อนอายุ 4 ปีกับการผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อโนมา รัตนะเจริญธรรม . 2543. "ความสัมพันธ์ของการผุในฟันน้ำนมก่อนอายุ 4 ปีกับการผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อโนมา รัตนะเจริญธรรม . "ความสัมพันธ์ของการผุในฟันน้ำนมก่อนอายุ 4 ปีกับการผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อโนมา รัตนะเจริญธรรม . ความสัมพันธ์ของการผุในฟันน้ำนมก่อนอายุ 4 ปีกับการผุบนด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถาวรซี่แรก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.