ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่อง
นักวิจัย : จารุวัจน์ วิรัชพงศานนท์
คำค้น : เพียโซอิเล็กทริก , สนามไฟฟ้า , ความเครียดและความเค้น , บาวน์ดารีเอลิเมนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741757689 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4370
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุทีมีความบกพร่อง ภายใต้แรงกระทำทางกลหรือโหลดทางไฟฟ้า โดยไม่คำนึงถึงผลของแรงวัตถุและประจุไฟฟ้าอิสระ รูปร่างของความบกพร่องมีลักษณะเป็นรูกลวงชนิดวงกลมหรือวงรี และรอยบากด้านข้าง ด้วยระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์โดยอาศัยสมการเชิงปริพันธ์ขอบเขตทางตรง และใช้ฟังก์ชันของกรีนจากการให้น้ำหนักบรรทุกและประจุไฟฟ้าหนึ่งหน่วย การพัฒนาโปรแกรมบาวดารีเอลิเมนต์ทำโดยใช้การประยุกต์แบบจำลองบริเวณย่อยและการประกอบระบบสมการพีชคณิตหลายบริเวณ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณหาผลเฉลยภายในโดเมนได้ด้วย การศึกษานี้ได้ทำการทดสอบการลู่เข้าและความถูกต้องของผลลัพธ์ โดยทำการเปรียบเทียบกับงานวิจัยในอดีต พบว่าให้ค่าที่สอดคล้องกัน ผลการศึกษาแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่อง ภายใต้แรงกระทำทางกล และโหลดทางไฟฟ้า ได้ถูกนำเสนอเพื่อแสดงอิทธิพลของลักษณะของความบกพร่องต่อ หน่วยแรง การกระจัดทางไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าตามแนวรอยต่อประสานของชิ้นส่วนเพียงโซอิเล็กทริก พบว่าผลลัพธ์ในบริเวณใกล้เคียงของความบกพร่องมีค่าขึ้นกับอัตราส่วนรูปร่างของความบกพร่อง (b/a) มากกว่าอัตราส่วนขนาดของความบกพร่อง (a/w)

บรรณานุกรม :
จารุวัจน์ วิรัชพงศานนท์ . (2548). ระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวัจน์ วิรัชพงศานนท์ . 2548. "ระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวัจน์ วิรัชพงศานนท์ . "ระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
จารุวัจน์ วิรัชพงศานนท์ . ระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.