ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตราสารหนี้ สำหรับการบริการลูกค้าโดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตราสารหนี้ สำหรับการบริการลูกค้าโดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต
นักวิจัย : พูนศักดิ์ สามิตติธาดา
คำค้น : บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม , การออกแบบระบบ , การจัดการฐานข้อมูล , ตราสารหนี้ -- ฐานข้อมูล , เวิลด์ไวด์เว็บ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชาญ เลิศวิภาตระกูล , สุชาดา ฤกษ์วิบูลย์ศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741304978 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4288
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตราสารหนี้เพื่อการบริการลูกค้าและผู้สนใจโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้สามารถแสดงผลข้อมูลสารสนเทศด้านตราสารหนี้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจัดแบ่งการให้บริการออกเป็นหมวดหมู่ สามารถใช้งานได้สะดวกและเข้าใจง่ายได้แก่ การให้บริการด้านการตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าแต่ละราย การให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ การให้บริการด้านช่วยวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ การให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป การออกแบบระบบ เริ่มจากการศึกษาการให้บริการของระบบงานตราสารหนี้หลักของบริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม จำกัดเป็นกรณีศึกษา ศึกษาความต้องการในส่วนช่วยวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ ออกแบบวิธีการสร้างข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการให้บริการ ออกแบบขั้นตอนการสร้างและนำเข้าข้อมูล ออกแบบการควบคุมรักษาความปลอดภัย ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พัฒนาระบบโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลไมโครซอฟท์ เอสคิวเอล รุ่น 7.0 โดยระบบประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คือ ระบบย่อยการดูแลระบบเพื่อใช้ในการให้บริการ เป็นระบบย่อยที่ช่วยในการสร้างและนำเข้าข้อมูลสารสนเทศที่จะให้บริการจากระบบงานตราสารหนี้หลักซึ่งจะพัฒนาโดยใช้โปรแกรมเพาเวอร์บิวเดอร์รุ่น 6.0 และระบบย่อยการบริการลูกค้าโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบย่อยที่ช่วยในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งจะพัฒนาโดย โปรแกรมวิชวลอินเตอร์เด็ปรุ่น 6.0 ผลที่ได้รับจากการวิจัยปรากฏว่าสามารถช่วยในการให้ข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานด้านอื่นๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ต่อไป

บรรณานุกรม :
พูนศักดิ์ สามิตติธาดา . (2543). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตราสารหนี้ สำหรับการบริการลูกค้าโดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูนศักดิ์ สามิตติธาดา . 2543. "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตราสารหนี้ สำหรับการบริการลูกค้าโดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูนศักดิ์ สามิตติธาดา . "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตราสารหนี้ สำหรับการบริการลูกค้าโดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
พูนศักดิ์ สามิตติธาดา . การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตราสารหนี้ สำหรับการบริการลูกค้าโดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.