ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นของโครงข่ายใยแก้วนำแสงระบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างแบบวงแหวนให้กับโครงสร้างแแบบเมช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นของโครงข่ายใยแก้วนำแสงระบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างแบบวงแหวนให้กับโครงสร้างแแบบเมช
นักวิจัย : สิทธิชัย ลีลานันท์กูล
คำค้น : การมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น , ไฟเบอร์ออฟติก , เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลัญจกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743349049 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการออกแบบการจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นภายในโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างแบบวงแหวนเดี่ยวและวงแหวนหลายวง ในกรณีโครงข่ายวงแหวนเดี่ยว ต้นทุนของโครงข่ายวัดจากจำนวนความยาวคลื่นที่ใช้สำหรับรองรับทราฟฟิกของระบบ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการจัดสรรความยาวคลื่นออกเป็น 3 วิธีตามอันดับในการจัดสรรวิถีแสงของทราฟฟิก ได้แก่ วิธีการสุ่ม วิธีจัดสรรให้วิถีแสงที่สั้นที่สุดก่อน และวิธีจัดสรรให้วิถีแสงที่ยาวที่สุดก่อน จากการทดสอบพบว่าวิธีจัดสรรให้วิถีแสงที่ยาวที่สุดก่อนมีสมรรถนะที่ดีที่สุดโดยใช้จำนวนความยาวคลื่นในแต่ละกิ่งเชื่อมของวงแหวนน้อยที่สุด ทั้งนี้วิถีแสงบนโครงข่ายวงแหวนสามารถเลือกเส้นทางส่งผ่านได้สองเส้นทางคือ ทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาการกำหนดให้ทุกวิถีแสงใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดเสมอไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม เพราะในบางกรณีเส้นทางที่ยาวกว่าช่วยหลีกเลี่ยงกิ่งเชื่อมที่มีวิถีแสงคับคั่งและทำให้ทุกกิ่งเชื่อมมีปริมาณการครอบครองความยาวคลื่นของวิถีแสงใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์แปลงผันความยาวคลื่น ซึ่งพบว่าโดยทั่วไปสามารถช่วยลดจำนวนความยาวคลื่นได้เพียงเล็กน้อย ในโครงข่ายแบบวงแหวนหลายวง ได้แบ่งการออกแบบเป็น 2 วิธีคือ วิธีที่ทราฟฟิกในคู่โนดเดียวกันถูกส่งผ่านวงแหวนวงเดียวกัน และวิธีที่ทราฟฟิกในคู่โนดเดียวกันสามารถส่งผ่านวงแหวนที่แตกต่างกัน เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบได้แก่ exhaustive search, genetic algorithm และ heuristic algorithm วิธี exhaustive search ให้ผลตอบที่ดีที่สุด แต่ใช้ได้กับโครงข่ายที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 5 โนด ส่วนวิธี genetic algorithm สามารถใช้แก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่มากได้ โดยใช้ได้ดีกับการออกแบบระบบที่ทราฟฟิกในคู่โนดเดียวกันถูกส่งผ่านวงแหวนวงเดียวกัน สำหรับวิธี heuristic algorithm ที่พัฒนาขึ้นใช้ได้ดีกับโครงข่ายที่ทราฟฟิกในคู่โนดเดียวกันสามารถส่งผ่านวงแหวนที่แตกต่างกัน วิธีนี้มีข้อดีคือสามารถหาผลตอบที่ดีพอควรภายในเวลาที่สั้นกว่าวิธีอื่นจึงเหมาะสมกับการนำมาใช้ออกแบบโครงข่ายขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ยังได้ทดสอบและเปรียบเทียบต้นทุนของโครงข่ายที่ได้จากการออกแบบด้วยโครงสร้างวงแหวนหลายวงกับวิธีการออกแบบโครงข่ายแบบเมช ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าวิธีการแบบวงแหวนหลายวงโดยส่วนใหญ่มีต้นทุนที่มากกว่าแบบเมชไม่มากนัก

บรรณานุกรม :
สิทธิชัย ลีลานันท์กูล . (2542). การประยุกต์การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นของโครงข่ายใยแก้วนำแสงระบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างแบบวงแหวนให้กับโครงสร้างแแบบเมช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิชัย ลีลานันท์กูล . 2542. "การประยุกต์การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นของโครงข่ายใยแก้วนำแสงระบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างแบบวงแหวนให้กับโครงสร้างแแบบเมช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิชัย ลีลานันท์กูล . "การประยุกต์การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นของโครงข่ายใยแก้วนำแสงระบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างแบบวงแหวนให้กับโครงสร้างแแบบเมช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สิทธิชัย ลีลานันท์กูล . การประยุกต์การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นของโครงข่ายใยแก้วนำแสงระบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างแบบวงแหวนให้กับโครงสร้างแแบบเมช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.