ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการทำเสถียรตะกอนที่มีนิกเกิลด้วยปูนขาวและการทำให้เป็นก้อนด้วยปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการทำเสถียรตะกอนที่มีนิกเกิลด้วยปูนขาวและการทำให้เป็นก้อนด้วยปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์
นักวิจัย : กาญจนา ต่วนเทศ
คำค้น : น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก , ตะกอนน้ำเสีย , ขี้เถ้าลอย , นิเกิล , ปูนขาว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743344063 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4279
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการทำเสถียรตะกอนที่มีนิกเกิลจากการชุบโลหะที่ได้จากโรงงานผลิตแฟ้ม โดยใช้ปูนขาวเป็นวัสดุประสาน และการทำให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์เป็นวัตถุประสาน ทำการทดลองหาอัตราส่วนวัสดุประสานต่อตะกอนที่เหมาะสมในการทำเสถียรและการทำให้เป็นก้อน โดยพิจารณาจากสมบัติทางกายภาพของตัวอย่างนั่นคือกำลังรับแรงอัด และประสิทธิภาพในการลดการถูกชะละลายโลหะนิกเกิล โดยในการทำเสถียรได้ทำการแปรอัตราส่วนโดยน้ำหนักของปูนขาวต่อตะกอนที่ 0.25 0.35 0.50 0.75 และ 1.00 รวมทั้งแปรอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่ 0.40 0.50 0.60 และ 0.75 ส่วนในการทำให้เป็นก้อนทำการแปรอัตราส่วนวัสดุประสานนั่นคือปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์ต่อตะกอนที่ 0.25 0.50 0.75 1.00 และ 1.25 รวมทั้งแปรอัตราส่วนปูนขาวต่อเถ้าลอยที่ 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 และ 1.50 ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำเสถียรได้แก่อัตราส่วนปูนขาวต่อตะกอนเป็น 0.50 โดยอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเป็น 0.75 ส่วนอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำให้เป็นก้อนคือที่อัตราส่วนวัสดุประสานต่อตะกอน 0.75 และอัตราส่วนปูนขาวต่อเถ้าลอยเป็น 1.00 เมื่อแปรค่าระยะเวลาบ่มพบว่า ระยะเวลาบ่มที่เพิ่มขึ้นไม่ช่วยให้สมบัติทางกายภาพรวมถึงการลดการชะละลายโลหะหนักเพิ่มขึ้น เมื่อแปรอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานพบว่าอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่เหมาะสมในการทำให้เป็นก้อนเป็น 0.60 จากการทดสอบการชะละลายยาวพบว่าโลหะหนักนิกเกิลถูกชะละลายออกมามากในช่วง 20 วันแรกและลดลงต่ำกว่า 1 มก./ล. จนตลอดการทดลอง ประสิทธิภาพในการลดการถูกชะละลายโลหะนิกเกิลในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อนเป็น 97.04% และ 63.46% ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการทำเสถียรด้วยปูนขาว การทำให้เป็นก้อนด้วยปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์ และหากใช้ปูนซีเมนต์ผสมเถ้าลอยลิกไนต์เป็นวัสดุประสานในการทำให้เป็นก้อนเป็น 2,500 1,903 และ 883 บาทต่อตันตะกอนตามลำดับ

บรรณานุกรม :
กาญจนา ต่วนเทศ . (2542). การเปรียบเทียบการทำเสถียรตะกอนที่มีนิกเกิลด้วยปูนขาวและการทำให้เป็นก้อนด้วยปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา ต่วนเทศ . 2542. "การเปรียบเทียบการทำเสถียรตะกอนที่มีนิกเกิลด้วยปูนขาวและการทำให้เป็นก้อนด้วยปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา ต่วนเทศ . "การเปรียบเทียบการทำเสถียรตะกอนที่มีนิกเกิลด้วยปูนขาวและการทำให้เป็นก้อนด้วยปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
กาญจนา ต่วนเทศ . การเปรียบเทียบการทำเสถียรตะกอนที่มีนิกเกิลด้วยปูนขาวและการทำให้เป็นก้อนด้วยปูนขาวผสมเถ้าลอยลิกไนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.