ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แกซิฟิเคชันของไม้ยูคาลิปตัสบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แกซิฟิเคชันของไม้ยูคาลิปตัสบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์
นักวิจัย : อนวรรตน์ เกตุคง
คำค้น : การผลิตก๊าซจากถ่านหิน , การผลิตก๊าซจากชีวมวล , ยูคาลิปตัส , ก๊าซสังเคราะห์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธราพงษ์ วิทิตศานต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741767927 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4318
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาวิธีการผลิตแก๊สสังเคราะห์จากชีวมวลคือไม้ยูคาลิปตัส เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตแก๊สสังเคราะห์หรือผลิตภัณฑ์แก๊ส ภายในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง โดยศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแก๊สสังเคราะห์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนโดโลไมต์ เพื่อช่วยการแตกตัวน้ำมันทาร์และรีฟอร์มมีเทน โดยจะศึกษาตัวแปรคือ อุณหภูมิ 500-800 องศาเซลเซียส อัตราการป้อนไอน้ำและต่อชีวมวล 0.01-0.07 กรัม/นาที/กรัมของชีวมวล เปอร์เซนต์ของนิกเกิลบนโดโลไมต์ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาต่อชีวมวล โดยปริมาณไม้ยูคาลิปตัสที่ป้อนคือ 15 กรัม จากการวิจัยพบว่า ภาวะที่เหมาะสมในการทดลองเมื่อใส่ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์ คือที่อัตราการป้อนไอน้ำต่อชีวมวล 0.01 กรัม/นาทีต่อชีวมวล อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ร้อยละของนิกเกิล/โดโลไมต์คือ 9.32 ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1 กรัม โดยแก๊สผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบ เมื่อทำการแกซิฟิเคชันเปรียบเทียบระหว่างไม่ใช้และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์ พบว่า หลังเติมตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์พบองค์ประกอบของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 42.75% เป็น 56.45% และไฮโดรเจนมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 41.23% เป็น 45.26% อัตราส่วนโดยโมลของแก๊สไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนอกไซด์มีค่า 0.58

บรรณานุกรม :
อนวรรตน์ เกตุคง . (2547). แกซิฟิเคชันของไม้ยูคาลิปตัสบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนวรรตน์ เกตุคง . 2547. "แกซิฟิเคชันของไม้ยูคาลิปตัสบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนวรรตน์ เกตุคง . "แกซิฟิเคชันของไม้ยูคาลิปตัสบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อนวรรตน์ เกตุคง . แกซิฟิเคชันของไม้ยูคาลิปตัสบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.