ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนถ่านกัมมันต์อิมเพรกเนตด้วยคอสติก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนถ่านกัมมันต์อิมเพรกเนตด้วยคอสติก
นักวิจัย : สุธีรา สมนิยมไชย
คำค้น : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , การดูดซับ , ตัวเร่งปฏิกิริยา , คาร์บอนกัมมันต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธราพงษ์ วิทิตศานต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741766165 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาการดูดซับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยตัวดูดซับที่เตรียมโดย อิทเพรกเนชันของด่างบนพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ การทดลองการดูดซับทำในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.5 และ 3.75 ซม. ผลการวิเคราะห์พื้นที่ผิวของตัวดูดซับพบว่า ถ่านกัมมันต์ที่บริสุทธิ์ที่มีพื้นที่ผิว 772 ตารางเมตร/กรัม จะมีพื้นที่ผิวลดลงเมื่อมีการเพิ่มปริมาณด่างที่ร้อยละสูงขึ้น แสดงถึงการแทรกตัวของอนุภาคของด่างเข้าในรูพรุนของถ่านกัมมันต์ ตัวแปรของการดูดซับซัลเฟอรืไดออกไซด์ในเบดที่มีตัวดูดซับ 1 กรัมคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเบด ชนิดของด่าง (KOH, NaOH, and KI) เปอร์เซ็นต์ของด่างบนถ่านกัมมันต์ และอัตราการไหลของแก๊สผสมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ภาวะการทดลองที่เหมาะสมพบว่า ที่เบดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ซม. ขนาดอนุภาคของตัวดูดซับระหว่าง 1.18-2.00 มม. เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์บนถ่านกัมมันต์ และอัตราการไหลของแก๊สผสมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ 300 มล. ต่อนาที ให้ค่าเวลาทะลุผ่านนานที่สุดที่ 30 นาทีและให้ค่าความสามารถในการดูดซับสูงสุดที่ 0.106 กรัมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อกรัมตัวดูดซับ ผลการวิเคราะห์ตัวดูดซับที่ทดลองแล้วด้วยฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟาเรดสเปกโตรมิเตอร์ พบหมู่ซัลเฟตอยู่ในองค์ประกอบของตัวดูดซับ

บรรณานุกรม :
สุธีรา สมนิยมไชย . (2547). การดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนถ่านกัมมันต์อิมเพรกเนตด้วยคอสติก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธีรา สมนิยมไชย . 2547. "การดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนถ่านกัมมันต์อิมเพรกเนตด้วยคอสติก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธีรา สมนิยมไชย . "การดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนถ่านกัมมันต์อิมเพรกเนตด้วยคอสติก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุธีรา สมนิยมไชย . การดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนถ่านกัมมันต์อิมเพรกเนตด้วยคอสติก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.