ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกลิกนินออกจากน้ำดำในกระบวนการทำเยื่อกระดาษจากยูคาลิปตัส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกลิกนินออกจากน้ำดำในกระบวนการทำเยื่อกระดาษจากยูคาลิปตัส
นักวิจัย : วิชชา พิชัยณรงค์
คำค้น : น้ำเสีย -- การบำบัด , อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมร เพชรสม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741724764 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4270
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกลิกนินออกจากน้ำดำที่ได้จากกระบวนการทำเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส โดยการตกตะกอนด้วยกรดซัลฟิวริก ในการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการตกตะกอน 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรกเป็นการตกตะกอนที่ pH 6 เพื่อกำจัดสารที่เกิดจากการย่อยสลายโพลีแซคคาไรด์ เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนกับตะกอนลิกนินที่จะแยกในขั้นต่อไปหลังจากนั้นปรับ pH เป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับเพื่อตกตะกอนลิกนิน น้ำดำหลังแยกตะกอนลิกนินออก นำมาวิเคราะห์ค่า COD และ สี ส่วนตะกอนลิกนินนำมาวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลและโครงสร้างโดย GPC, [superscript 13]C-NMR และ IR ผลการศึกษาพบว่าการตกตะกอนลิกนินในน้ำดำมีแนวโน้มการตกตะกอนเพิ่มมากขึ้นเมื่อค่า pHลดลง แต่ที่ pH 3, 2 และ 1 ตะกอนลิกนินที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นที่ pH 3 จึงเหมาะสมกับการตกตะกอนลิกนินในน้ำดำ โดยที่ pH 3 สามารถแยกลิกนินได้ 93.51% และค่า COD และ สีของน้ำหลังแยกตะกอนลิกนิน ลดลง 80.45 % และ 98.20 % ตามลำดับ ส่วนตะกอนลิกนินที่แยกได้มีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยระหว่าง 1,348-1,540 ดัลตัน

บรรณานุกรม :
วิชชา พิชัยณรงค์ . (2545). การแยกลิกนินออกจากน้ำดำในกระบวนการทำเยื่อกระดาษจากยูคาลิปตัส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชชา พิชัยณรงค์ . 2545. "การแยกลิกนินออกจากน้ำดำในกระบวนการทำเยื่อกระดาษจากยูคาลิปตัส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชชา พิชัยณรงค์ . "การแยกลิกนินออกจากน้ำดำในกระบวนการทำเยื่อกระดาษจากยูคาลิปตัส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วิชชา พิชัยณรงค์ . การแยกลิกนินออกจากน้ำดำในกระบวนการทำเยื่อกระดาษจากยูคาลิปตัส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.