ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม
นักวิจัย : เนื่องน้อย บุณยเนตร
คำค้น : Crime of Passion , Emotion , Justice , Reason - Emotion Dichotomy , ขั้วตรงข้ามเหตุผล-อารมณ์ , ความยุติธรรม , ตัณหาอาชญากรรม , อารมณ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG48H0008 , http://research.trf.or.th/node/1463
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชิ้นนี้เสนอว่า หากเข้าใจอารมณ์ว่าคือสภาวะของการรู้คิดหรือการตัดสินคุณค่า ความเข้าใจดังกล่าวจะมีนัยต่างๆ ดังนี้คือ 1. จะต้องเข้าใจอารมณ์ว่ามิใช่เป็นเพียงสาเหตุที่ผลักให้เกิดการกระทำเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุผลเบื้องหลังการกระทำอีกด้วย นี่หมายความว่าอารมณ์ตั้งอยู่บนฐานของระบบการตัดสินคุณค่าชุดใดชุดหนึ่งเสมอ 2. อารมณ์อาจถูกหลอมสร้างทางสังคมให้ “ถูกต้องเหมาะสม” หรือ “ไม่ถูกต้องเหมาะสม” ตามการแบ่งแยกทางเพศ ซึ่งก็หมายความว่าการหลอมสร้างดังกล่าว จะช่วยคงไว้และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เป็นอยู่ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือโครงสร้างทางอำนาจของสังคมชายเป็นใหญ่ 3. ความเข้าใจของกฎหมายเกี่ยวกับตัณหาอาชญากรรม ซึ่งอาจเห็นได้จากกฎหมายบางมาตรา เช่นมาตราที่ว่าด้วยการกระทำด้วยบันดาลโทสะและการตอบโต้การข่งเหงที่ถือว่าสมควรแก่เหตุนั้น อิงอาศัยการเข้าใจโทสะซึ่งถูกหลอมสร้างให้ “ถูกต้องเหมาะสม” สำหรับผู้ชาย ในขณะที่โทสะของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผู้หญิงที่ถูกกระทำทารุณกรรมซ้ำซาก” นั้น ถูกเข้าใจว่าเป็นอาการของความไร้เหตุผลหรือความวิกลจริต 4. เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้หญิง กฎหมายจะต้องทบทวนและประเมินความเข้าใจและนิยามต่างๆ ในกฎหมายมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัณหาอาชญากรรม โดยตระหนักถึงระบบคุณค่าที่เอื้อต่อระบบชายเป็นใหญ่ที่แฝงฝังอยู่ในกฎหมายมาตราเหล่านี้ การทบทวนดังกล่าวจะต้องรวมถึงการพิจารณาเจาะลึกถึงหลักการเบื้องหลังการตัดสินคุณค่าของอารมณ์ของผู้กระทำ ทั้งนี้เพราะหลายครั้งตัณหาอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระทำโดยผู้หญิงที่ถูกกระทำทารุณกรรมมาเป็นเวลานานนั้น มีเหตุผลทางอารมณ์ที่อิงหลักการเดียวกันกับหลักความยุติธรรม This research argues that if emotion can be perceived of as a cognitive state or a state of appraisal, then this perception has several important implications. 1. Emotion should be recognized as not only as a causal driving force but also as a rationale behind action. This means that emotion is always based on a particular set of value judgements. 2. An emotion can be constructed by society as either “appropriate” or “inappropriate” along gender lines. This allows a particular interpretation to maintain and even enhance existing power relationships – in this case those of a society which is inherently patriarchical. 3. The legal conception of a crime of passion, as can be discerned in those articles of the law which relate to provocation and adequate provocation, is based on the interpretation of anger. Anger is socially constructed as “appropriate” for the male gender; by contrast, anger in women, especially in “battered women”, is understood to be a syndrome of irrationality or even insanity. 4. In order to ensure the dispensation of justice to women, the law and all its conceptions and definitions relevant to crimes of passion must be reevaluated and revised. In doing this, the patriarchal nature of the society against which the existing law has been framed must be taken into account. Revision of the law should carefully consider the principle of the value of the emotional appraisal of the person committing the act. This is because a crime of passion, especially those carried out by women who have experienced a prolonged period of battering, is often committed with emotional appraisal corresponding to the principle of justice.

บรรณานุกรม :
เนื่องน้อย บุณยเนตร . (2549). ความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เนื่องน้อย บุณยเนตร . 2549. "ความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เนื่องน้อย บุณยเนตร . "ความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
เนื่องน้อย บุณยเนตร . ความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.