ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากร
นักวิจัย : ฝนแก้ว เทพสุต
คำค้น : รังสีเอกซ์ , การแผ่รังสี--การวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741735251 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ได้ใช้โค้ดคอมพิวเตอร์ MCNP-4A คำนวณหาค่าอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากร โดยเปรียบเทียบผลการคำนวณกับการทดลองวัดอัตราปริมาณรังสีด้วยเครื่องสำรวจรังสี และหรือเทอร์โมลูมิเนสเซนโดสิมิเตอร์ และผลจากการคำนวณโดยผู้ผลิต ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ไม่มีตู้บรรจุสินค้า มีตู้บรรจุสินค้า และมีสินค้าภายในตู้บรรจุสินค้าต่างชนิดกัน ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการคำนวณกับการทดลองวัดอัตราปริมาณรังสีด้วยเครื่องสำรวจรังสีนั้น มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และค่าอัตราปริมาณรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้นรอบระบบตรวจสอบ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานเมื่อประเมินตามเกณฑ์ความปลอดภัยทางด้านรังสีตามคำแนะนำของ ICRP 60 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการคำนวณโดยวิธีนี้สามารถใช้ประมาณค่าอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบได้

บรรณานุกรม :
ฝนแก้ว เทพสุต . (2548). การประเมินอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฝนแก้ว เทพสุต . 2548. "การประเมินอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฝนแก้ว เทพสุต . "การประเมินอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ฝนแก้ว เทพสุต . การประเมินอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.