ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาขั้นตอนการแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่องบนไมโครซอฟต์เอกเซล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาขั้นตอนการแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่องบนไมโครซอฟต์เอกเซล
นักวิจัย : สมใจ สิงห์สา
คำค้น : ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์ , ไมโครซอฟต์เอ็กเซล , ไทย -- แผนที่ , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นโรตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743345302 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4240
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วัตถุประสงค์หลักของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ การค้นหาและประเมินขั้นตอนและรูปแบบที่เหมาะสมในการแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเทศไทยในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่องบนไมโครซอฟต์เอกเซล ซึ่งเป็นโปรแกรมแผ่นตารางทำการในชุดโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศที่มีความสามารถหลายด้านเช่น การคำนวณและการวิเคราะห์ทางสถิติ ในปัจจุบันสารสนเทศภูมิศาสตร์มักนำเสนอในรูปแบบตาราง หากจำเป็นต้องทำแผนที่เฉพาะเรื่องก็มักทำด้วยมือหรือทำโดยซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งมีราคาสูง และไม่แพร่หลายทั่วไป วิทยานิพนธ์นี้คาดหวังว่าจะสามารถนำเสนอทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางตลอดจนบุคคลที่สนใจได้เข้าถึงความรู้ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งวิธีการนำเสนอความรู้ดังกล่าวในรูปแผนที่ วิทยานิพนธ์นี้เริ่มต้นด้วยการรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยอย่างมีระบบ จากตำราที่สามารถหาได้ รายงานสถิติ และระเบียนการใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้วิจัยได้นำประเด็นที่มีความถี่ในการกล่าวถึงที่สูงจำนวนหนึ่งมาใช้เป็นชุดข้อมูลในการออกแบบและสร้างระบบการนำเสนอสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเทศไทย จากนั้นเป็นการค้นคว้าขั้นตอนที่ไมโครซอฟต์เอกเซลใช้ในการแสดงแผนที่เฉพาะเรื่อง รวมทั้งรูปแบบที่โปรแกรมนี้ยอมรับอย่างละเอียด ตามด้วยการคัดเลือกโปรแกรมที่สามารถแปลงสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ ให้เป็นรูปแบบที่ไมโครซอฟต์เอกเซลยอมรับ ทั้งนี้จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อเลือกเฉพาะข้อมูลที่จะผนวกเข้าไปในงานวิจัยนี้เท่านั้น เมื่อพัฒนาระบบสิ้นสุดลงแล้ว ผู้วิจัยได้ขอร้องให้องค์การและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมในการประเมินระบบ และมีผลการตอบสนองเป็นไปในทางบวก ทำให้ผู้วิจัยสามารถผนวกข้อเสนอแนะจำนวนหนึ่งเข้าไปในวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามที่มีการเสนอแนะในด้านการบรรจุข้อมูลลักษณะประจำเพิ่มเติมและการเพิ่มและปรับแผ่นข้อมูลแผนที่ตามมาตราส่วนของแผนที่ สรุปได้ว่าวิทยานิพนธ์นี้ได้พัฒนาระบบที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายองค์กรและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเทศไทยในระดับที่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
สมใจ สิงห์สา . (2542). การพัฒนาขั้นตอนการแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่องบนไมโครซอฟต์เอกเซล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมใจ สิงห์สา . 2542. "การพัฒนาขั้นตอนการแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่องบนไมโครซอฟต์เอกเซล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมใจ สิงห์สา . "การพัฒนาขั้นตอนการแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่องบนไมโครซอฟต์เอกเซล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สมใจ สิงห์สา . การพัฒนาขั้นตอนการแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่องบนไมโครซอฟต์เอกเซล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.