ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของขนาดของต้นไม้เริ่มต้นที่มีต่อ ค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณของกำหนดการเชิงพันธุกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของขนาดของต้นไม้เริ่มต้นที่มีต่อ ค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณของกำหนดการเชิงพันธุกรรม
นักวิจัย : ขนิษฐา หุตะเมขลิน
คำค้น : การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม , หุ่นยนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประภาส จงสถิตย์วัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743337989 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4235
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาผลกระทบของขนาดของต้นไม้เริ่มต้น ที่มีต่อค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณ ของกำหนดการเชิงพันธุกรรมโดยใช้ปัญหาแขนหุ่นยนต์ เคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายเป็นกรณีศึกษา ดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการทางสถิติ ในการวางแผนการทดลองและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม (randomized complete block design) ซึ่งประกอบด้วยระดับของปัจจัยคือ ขนาดของต้นไม้เริ่มต้น แบ่งกลุ่มตามชุดของพารามิเตอร์ของกำหนดการเชิงพันธุกรรม และหน่วยทดลองคือ กำหนดการเชิงพันธุกรรมสำหรับสร้างโปรแกรมแขนหุ่นยนต์ ค่าที่วัดจากหน่วยทดลองคือ ค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณ กำหนดจำนวนขนาดของต้นไม้เริ่มต้น 37 ระดับ จำนวนชุดของพารามิเตอร์ไว้ 105 ชุด จึงต้องทดลอง 3,885 การทดลองภายใต้ 1 สภาพแวดล้อมของแขนหุ่นยนต์ และจะต้องทดลองทั้งสิ้น 11,655 การทดลองจึงครบ 3 สภาพแวดล้อมของแขนหุ่นยนต์ การทดลองแต่ละการทดลองดำเนินการโดยใส่ชุดพารามิเตอร์ 1 ชุด ขนาดของต้นไม้เริ่มต้น 1 ระดับ และกำหนดสภาพแวดล้อมของแขนหุ่นยนต์ ให้กับกำหนดการเชิงพันธุกรรม ที่ใช้แก้ปัญหาแขนหุ่นยนต์แล้วรันโปรแกรม เมื่อจบการรันโปรแกรมเก็บข้อมูลค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน กำหนดระดับนัยสำคัญของการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05 ผลการทดลองสมมติฐานพบว่า ขนาดของต้นไม้เริ่มต้นมีผลกระทบต่อค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณ และใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากรแบบจับคู่ กำหนดระดับนัยสำคัญรวมเท่ากับ 0.05 ผลการทดลองพบว่า เมื่อขนาดของต้นไม้เริ่มต้นใหญ่ขึ้น จะทำให้ค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณเฉลี่ยลดลง นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะข้อมูลค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณ มีการกระจายของข้อมูลไม่เท่ากัน ในแต่ละระดับของขนาดของต้นไม้เริ่มต้น การที่ค่าความแปรปรวน ของค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณไม่เท่ากันนี้ อาจเป็นเพราะอิทธิพลของขนาดของต้นไม้เริ่มต้น ที่มีต่อค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณเป็นไปอย่างไม่คงเส้นคงวา

บรรณานุกรม :
ขนิษฐา หุตะเมขลิน . (2542). ผลกระทบของขนาดของต้นไม้เริ่มต้นที่มีต่อ ค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณของกำหนดการเชิงพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา หุตะเมขลิน . 2542. "ผลกระทบของขนาดของต้นไม้เริ่มต้นที่มีต่อ ค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณของกำหนดการเชิงพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขนิษฐา หุตะเมขลิน . "ผลกระทบของขนาดของต้นไม้เริ่มต้นที่มีต่อ ค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณของกำหนดการเชิงพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ขนิษฐา หุตะเมขลิน . ผลกระทบของขนาดของต้นไม้เริ่มต้นที่มีต่อ ค่าความเพียรพยายามเชิงคำนวณของกำหนดการเชิงพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.