ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีต่อการเติบโต การสะสมโพรลีน และการแสดงออกของยีน Delta[superscript 1] - pyrroline- 5 - carboxylate synthetase ในข้าว Oryza sativa L. เมื่ออยู่ในภาวะแล้งและภาวะเค็ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีต่อการเติบโต การสะสมโพรลีน และการแสดงออกของยีน Delta[superscript 1] - pyrroline- 5 - carboxylate synthetase ในข้าว Oryza sativa L. เมื่ออยู่ในภาวะแล้งและภาวะเค็ม
นักวิจัย : พงศธร กล่อมสกุล
คำค้น : ข้าว -- การเจริญเติบโต , กรดแอบไซซิก , โพนลีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภจิตรา ชัชวาลย์ , ปรีดา บุญ-หลง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741765185 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การศึกษาผลของการให้กรดแอบไซซิก (ABA) จากภายนอกที่มีต่อการเติบโต การสะสมโพรลีน และการแสดงออกของยีน delta[superscript 1]-pyrroline-5-carboxylate synthetase (P5CS) ในข้าวสองพันธุ์/สายพันธุ์ คือ ข้าวพันธุ์เหลืองประทิว 123 (LPT123) เปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์เหลืองประทิว 123 สายพันธุ์ทนเค็ม (LPT123-TC171) ภายใต้ภาวะแล้งและภาวะเค็ม พบว่าภาวะเค็มมีผลในการยับยั้งการเติบโตของข้าว LPT123 มากกว่าข้าว LPT123-TC171 โดยที่ข้าว LPT123 มีการลดลงของน้ำหนักสดต้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งยังมีอัตราในการสะสมน้ำหนักแห้งของต้นและรากลดลงด้วย ในขณะที่ข้าว LPT123-TC171 ที่เจริญอยู่ภายใต้ภาวะเดียวกันสามารถรักษาน้ำหนักสดต้นเอาไว้ได้ และยังตรวจพบการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักแห้งของต้นและรากด้วย การเติบโตของข้าว LPT123 ได้รับผลกระทบจากภาวะแล้งมากกว่าข้าว LPT123-TC171 และยังพบว่าข้าว LPT123-TC171 มีอัตราการอดตายมากกว่า LPT123 ทั้งในภาวะแล้งและภาวะเค็ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายีนที่ต้านทานต่อภาวะแล้งและยีนที่ต้านทานต่อภาวะเค็มของข้าว LPT123-TC171 มีความซ้อนทับกันอยู่ การให้กรดแอบไซซิกจากภายนอกโดยการฉีดพ่นทางใบแก่ข้าวทั้งสองพันธุ์/สายพันธุ์ ส่งผลให้ต้นกล้าข้าวมีความสามารถในการปรับตัวให้มีความทนทานต่อทั้งภาวะแล้งและภาวะเค็มได้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทนของต้นกล้าข้าวที่เพิ่มขึ้นก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกรดแอบไซซิกที่ได้รับด้วย ในทางตรงกันข้ามหากฉีดพ่นกรดแอบไซซิกให้แก่ต้นกล้าข้าวที่เจริญอยู่ภายใต้ภาวะปกติ กลับส่งผลในการชะลอการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว ภาวะเค็มส่งผลให้มีการสะสมโพรลีนและชักนำให้มีการแสดงออกของยีน P5CS ได้มากกว่าภาวะแล้ง และการตอบสนองต่อภาวะเครียดดังกล่าวของข้าว LPT123-TC171 จะเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าข้าว LPT123 การฉีดพ่นกรดแอบไซซิกให้แก่ต้นกล้าข้าวซึ่งอยู่ภายใต้ภาวะเครียดจะส่งผลให้มีการสะสมโพรลีนได้รวดเร็วขึ้นและมีการแสดงออกของยีน P5CS ได้มากขึ้น ซึ่งผลจากการทดลองดังกล่าวนำไปสู่สมมติฐานที่ว่าการชักนำให้มีการแสดงออกของยีน P5CS ร่วมกับการสะสมโพรลีนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถถูกชักนำได้ด้วยการให้กรดแอบไซซิกจากภายนอกนั้น อาจมีส่วนช่วยให้ต้นกล้าข้าวมีความสามารถในการต้านทานต่อภาวะแล้งและภาวะเค็มได้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
พงศธร กล่อมสกุล . (2547). ผลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีต่อการเติบโต การสะสมโพรลีน และการแสดงออกของยีน Delta[superscript 1] - pyrroline- 5 - carboxylate synthetase ในข้าว Oryza sativa L. เมื่ออยู่ในภาวะแล้งและภาวะเค็ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศธร กล่อมสกุล . 2547. "ผลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีต่อการเติบโต การสะสมโพรลีน และการแสดงออกของยีน Delta[superscript 1] - pyrroline- 5 - carboxylate synthetase ในข้าว Oryza sativa L. เมื่ออยู่ในภาวะแล้งและภาวะเค็ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงศธร กล่อมสกุล . "ผลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีต่อการเติบโต การสะสมโพรลีน และการแสดงออกของยีน Delta[superscript 1] - pyrroline- 5 - carboxylate synthetase ในข้าว Oryza sativa L. เมื่ออยู่ในภาวะแล้งและภาวะเค็ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พงศธร กล่อมสกุล . ผลของกรดแอบไซซิกจากภายนอกที่มีต่อการเติบโต การสะสมโพรลีน และการแสดงออกของยีน Delta[superscript 1] - pyrroline- 5 - carboxylate synthetase ในข้าว Oryza sativa L. เมื่ออยู่ในภาวะแล้งและภาวะเค็ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.