ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
นักวิจัย : กอบพร ทองพันเลิศกุล
คำค้น : ภาพเขียนสีน้ำ , สเปกตรัม , เครื่องพิมพ์ , จิตรกรรมสีน้ำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวาล คูร์พิพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745315443 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4221
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การผลิตซ้ำของภาพจากข้อมูลสเปกตรัมถูกนำมาใช้สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เนื่องจากสามารถลดการเกิดปรากฏการณ์เมแทเมอริซึม (Metamerism) ได้ ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการการผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก โดยเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้รับการปรับตั้งและหาลักษณะเฉพาะ (Calibration and Characterization) ด้วยโปรแกรมจัดการสี Profilemaker pro 5.0.1 เพื่อให้สีของภาพที่ผลิตตรงตามต้นฉบับมากที่สุดในกระบวนการทดลอง อันดับแรกจะใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อหาจำนวนของแผ่นกรองแสงที่เหมาะสม ในการบันทึกภาพ เพื่อนำไปหาค่าการสะท้อนแสงของวัตถุ จากการทดลองพบว่าการใช้แผ่นกรองแสงจำนวน 5 แผ่น สามารถให้ความแม่นยำในการหาค่าการสะท้อนแสงของชุดสร้างกระบวนการ (Training set) ได้ถึง 99% หลังจากนั้นจะใช้วิธีการจัดหมู่ (Combination) เพื่อเลือกชุดของแผ่นกรองแสงโดยพิจารณาจากค่าความแตกต่างของสีเฉลี่ย ([triangle]E[superscript *][subscript ab]) ที่น้อยที่สุดระหว่างค่าที่ได้จากการวัดและค่าที่ได้จากการประมาณด้วยวิธี Wiener estimation ของ Training set ค่าที่ได้เท่ากับ 16.89 และชุดของแผ่นกรองแสงที่เหมาะสมคือ BPB42 BPB53 BPN50 SC64 และ SC66 จากนั้นนำชุดแผ่นกรองนั้นมาบันทึกภาพของชุดทดสอบกระบวนการ (Test set) และ ภาพศิลป์สีน้ำ เพื่อวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามลำดับ ผลที่ได้คือ ค่า [triangle]E[superscript *][subscript ab] ของ Test set มีค่าต่ำสุดและสูงสุดเท่ากับ 6.88 และ 10.16 ตามลำดับ ส่วนภาพศิลป์สีน้ำ โดยข้อมูลสเปกตรัมที่ได้ในแต่ละพิกเซลจะถูกแปลงเป็นค่า XYZ และ sRGB ตามลำดับ เพื่อแสดงผลด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก ผลที่ได้คือ ภาพที่ได้จากข้อมูลสเปกตรัมมีความเหมือนกับภาพศิลป์สีน้ำต้นฉบับมากกว่าภาพที่ได้จากกล้องดิจิทัลทั่วไปในบริเวณโทนสีผิวคนและโทนสีเหลือง โดยมีระดับความเหมือนปานกลางและเหมือนมากตามลำดับ

บรรณานุกรม :
กอบพร ทองพันเลิศกุล . (2547). การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบพร ทองพันเลิศกุล . 2547. "การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบพร ทองพันเลิศกุล . "การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
กอบพร ทองพันเลิศกุล . การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.