ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
นักวิจัย : นพปฎล เหลืองรุ่งโรจน์
คำค้น : แผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ -- การออกแบบ , ระบบคน-เครื่อง , อุปกรณ์รับเข้า-ส่งออก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743334246 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเวลาที่ใช้ในการป้อนข้อมูลอักขระภาษาไทยเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทางแผงแป้นพิมพ์ จากการศึกษาวิธีการออกแบบตำแหน่งอักขระของแผงแป้นพิมพ์ภาษาต่างประเทศซึ่งใช้กฎศึกษาสำนึก นำมาสร้างโปรแกรมเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หลังจากนั้นการเก็บค่าความถี่ของอักขระและคู่อักขระภาษาไทยจากข้อมูลจำนวน 200,000 อักขระเพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนให้แก่โปรแกรมใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยแผงแป้นพิมพ์ จากผลการออกแบบที่ได้นำมาเปรียบเทียบผลการออกแบบโดยใช้การวัด 2 แบบ คือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากการวัดผลเชิงปริมาณพบว่า ตำแหน่งอักขระที่ออกแบบใหม่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับแผงแป้นพิมพ์แบบมาตรฐาน (แบบเกษมณี) โดยการคำนวณจากข้อมูลอัตราเร็วในการพิมพ์ของอาสาสมัครจำนวน 30 คนสามารถลดเวลาในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทางแผงแป้นพิมพ์ได้คิดเป็นร้อยละ 10.64 ด้วยความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 85 และสามารถลดระยะทางการเคลื่อนที่ของปลายนิ้วได้ถึงร้อยละ 27.84

บรรณานุกรม :
นพปฎล เหลืองรุ่งโรจน์ . (2542). การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพปฎล เหลืองรุ่งโรจน์ . 2542. "การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพปฎล เหลืองรุ่งโรจน์ . "การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
นพปฎล เหลืองรุ่งโรจน์ . การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.