ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการค้นหาภาพอาชญากร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการค้นหาภาพอาชญากร
นักวิจัย : ชัย สงวนสิน
คำค้น : การประมวลผลภาพ , ใบหน้า , การออกแบบระบบ , อาชญากร -- ฐานข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์ , ชาตรี สุนทรศร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743348395 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการออกแบบและพัฒนาระบบการค้นหาภาพคนร้ายโดยอาศัยภาพสเก็ตซ์ของผู้ต้องสงสัยและข้อมูลบรรยายรูปพรรณจากคำให้การของพยาน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึง วิธีการสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อนำแนวคิดในเรื่องการมองเห็นและการจดจำข้อมูลรูปพรรณตัวบุคคลในระยะต่างๆ มาประยุกต์เข้ากับวิชาการด้านการจัดการข้อมูล วิธีการในการจำแนกข้อมูลภาพและมาตรการในการจัดกลุ่มให้กับข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน วิธีการค้นคืนข้อมูลภาพและการเปรียบเทียบความเหมือนของข้อมูลรูปพรรณใบหน้าแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบดัชนีของข้อมูล (Image index) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านมัลติมีเดีย ระบบฐานข้อมูลที่สามารถนำภาพพร้อมทั้งรายละเอียดของข้อมูลเข้าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลรวมถึงวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้ดัชนีรายละเอียดของข้อมูล การกำหนดคำและขอบเขตของคำที่ใช้ในการค้นคืนข้อมูลภาพ ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบระบบการทำงานโดยแยกผู้ใช้งานออกเป็น 2 ระดับคือระดับผู้ใช้งานและระดับผู้จัดการฐานข้อมูล ออกแบบระบบการทำงาน 4 ระบบย่อยคือ การจัดการข้อมูลรหัสรูปพรรณ การจัดการฐานข้อมูลรูปพรรณ การค้นหาภาพผู้ต้องสงสัยจากประวัติการกระทำผิด และการค้นหาภาพผู้ต้องสงสัยจากรูปพรรณ จากการทดสอบการทำงานของระบบพบว่า ผู้ใช้งานสามารถทำการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลรูปพรรณจากการจำแนกรูปพรรณบุคคล และเพิ่มหรือลดข้อมูลคำสำคัญของข้อมูลบรรยายรูปพรรณ เพื่อสามารถปรับใช้ได้ในเขตท้องถิ่นอื่นที่มีภาษาแตกต่างกันได้ ทำการค้นหาภาพคนร้ายโดยการใช้ข้อมูลรูปพรรณจากภาพสเก็ตซ์ร่วมกับข้อมูลบรรยายรูปพรรณจากคำบอกเล่าของพยาน และปรับเปลี่ยนข้อมูลพรรณที่เป็นข้อมูลสอบถามเข้าสู่ระบบได้ตามความสามารถในการจดจำของพยาน และตามความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการกระตุ้นความทรงจำของพยาน การวิจัยนี้ทำให้กรมตำรวจได้ระบบสารสนเทศภาพถ่ายคนร้ายที่สามารถค้นหาภาพถ่ายคนร้ายจากข้อมูลบรรยายรูปพรรณจากภาพสเก็ตซ์และข้อมูลบรรยายรูปพรรณจากคำให้การของพยาน ระบบสารสนเทศภาพถ่ายคนร้ายนี้จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับพยานและผู้เสียหายในการค้นหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

บรรณานุกรม :
ชัย สงวนสิน . (2542). ระบบการค้นหาภาพอาชญากร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัย สงวนสิน . 2542. "ระบบการค้นหาภาพอาชญากร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัย สงวนสิน . "ระบบการค้นหาภาพอาชญากร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ชัย สงวนสิน . ระบบการค้นหาภาพอาชญากร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.