ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ-มอ.(10)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ-มอ.(10)
นักวิจัย : สมปอง ทองผ่อง
คำค้น : กลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง , กาวติดไม้ , ยางธรรมชาติมาเลอิท , ยางธรรมชาติอะคริเลท , ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ , ร้อยละการกร๊าฟต์ , สารเคลือบผิว
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4850025 , http://research.trf.or.th/node/1448
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เตรียมยางธรรมชาติมาเลเอทหรือยางธรรมชาติกร๊าฟต์มาเลอิกแอนไฮไดรด์จากปฏิกิริยา โคพอลิเมอไรเซชันของยางธรรมชาติกับมาเลอิกแอนไฮไดรด์ 4, 6 และ 8 phr เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 3 phr ในโทลูอีนที่อุณหภูมิ 80 oC เป็นเวลา 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน วิเคราะห์หาปริมาณการกร๊าฟต์ของมาเลอิกแอนไฮไดรด์ด้วยอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรีโดยใช้อัตราส่วนพื้นที่ใต้พีค A1854+A1776+A1716/A836 เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานที่ได้จากการผสมยางธรรมชาติกับมาเลอิกแอนไฮไดรด์ทางกายภาพในคลอโรฟอร์ม จากการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์การกร๊าฟต์เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณมาเลอิกแอนไฮไดรด์และเวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น เตรียมสูตรกาวติดไม้โดยการผสมยางธรรมชาติมาเลเอทที่มีปริมาณการกร๊าฟต์ 1.46, 2.54, 3.56 และ 4.41 เปอร์เซ็นต์กับโทลูอีน โพแตสเซียมโอเลเอท ไดฟีนิลามีน และ wood rosin ปริมาณต่าง ๆ จากการทดลองพบว่าได้สูตรกาวที่เหมาะสมที่มีค่า shear strength และ cleavage peel strength สูงสุดเท่ากับ 98.48 lbf/in2 และ 2.44 kN/m เมื่อใช้ยางธรรมชาติมาเลเอท (กร๊าฟต์ 2.54 %), โพแตสเซียมโอเลเอท 5 %, ไดฟีนิลามีน 1 %, และ wood rosin 20 % ค่า shear strength และ cleavage peel strength เพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บที่นานขึ้น กาวทุกสูตรทนทานต่อน้ำได้นานกว่า 30 วัน งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมสารเคลือบผิวจากยางธรรมชาติอะคริเลท เตรียมยางธรรมชาติเหลวเป็นสารตั้งต้นโดยการตัดสายโซ่โมเลกุลของน้ำยางธรรมชาติด้วย ฟีนิลไฮดราซีนไฮโดรคลอไรด์และออกซิเจนที่อุณหภูมิ 60 oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเตรียมยางธรรมชาติเหลวอิพอกไซด์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดฟอร์มิกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 50 oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยางธรรมชาติเหลวอิพอกไซด์และ กรดอะคริลิกด้วยอัตราส่วน 1:2 โดยน้ำหนักในโทลูอีนที่อุณหภูมิ 60 oC เป็นเวลา 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง ศึกษาลักษณะของยางธรรมชาติเหลวอิพอกไซด์และยางธรรมชาติเหลวอะคริเลท โดย FT–IR และ 1H–NMR ศึกษาการเตรียมสารเคลือบผิวจากยางธรรมชาติเหลวอะคริเลท 1,6–Hexanediol diacrylate (เป็น photoinitiator) และ Irgacure 184 (เป็นตัวเชื่อมข้ามพันธะ) โดยการทำให้เกิดโครงสร้างตาข่ายภายใต้การฉายแสงอัลตราไวโอเลต นำสารเคลือบผิวที่ฉาบบนแผ่นกระจกทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน ASTM D1647–89 ในสารละลายกรด เบสและน้ำกลั่น จากการทดลองพบว่าสารเคลือบผิวทนต่อสารละลายกรดและน้ำกลั่นได้ดีมาก ในขณะที่ทนต่อสารละลายเบสได้ดี The maleated natural rubber (MNR) or natural rubber grafted maleic anhydride (NR-g-MAH) was prepared from copolymerization of natural rubber with maleic anhydride 4, 6 and 8 phr, benzoyl peroxide 3 phr in toluene at 80 oC for 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 hrs in nitrogen atmosphere. The grafting percentage of maleic anhydride was determined by FTIR spectrophotometry using peak area ratio of A1854+A1776+A1716/A836 compared to the standard curve of NR/maleic anhydride physical mixture in chloroform. It was found that the percentage of grafting increased with the increasing of maleic anhydride and reaction time. The wood adhesives were formulated from blending of 1.46, 2.54, 3.56 or 4.41 %grafting of MNR with toluene, potassium oleate, diphenylamine and different amounts of wood rosin. The optimum adhesive formulation with maximum shear strength and cleavage peel strength of 98.48 lbf/in2 and 2.44 kN/m was found from using MNR (2.54 % grafting), 5 % potassium oleate, 1 % diphenylamine and 20 % wood rosin. The shear strength and cleavage peel strength increasing of storage duration and all adhesive formulations were resistant in water more than 30 days.

บรรณานุกรม :
สมปอง ทองผ่อง . (2549). กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ-มอ.(10).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมปอง ทองผ่อง . 2549. "กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ-มอ.(10)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมปอง ทองผ่อง . "กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ-มอ.(10)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
สมปอง ทองผ่อง . กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ-มอ.(10). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.