ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรณาธิกรณ์สำหรับกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานแบบวิชวล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรณาธิกรณ์สำหรับกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานแบบวิชวล
นักวิจัย : จันทร์พร ลัภยพร
คำค้น : การโปรแกรมเชิงวัตถุ , ระบบวัตถุพร้อมทำงานแบบโครงสร้าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรศิริ หมื่นไชยศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743336362 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรณาธิกรณ์สำหรับกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานผ่านการติดต่อกับผู้ใช้งานแบบกราฟิก และสามารถสร้างโครงร่างของโปรแกรมเป็นชุดคำสั่งภาษาจาวาที่รองรับกลไกของพฤติกรรมตามที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานที่กำหนดได้จากบรรณาธิกรณ์ได้แก่ กฎการเปลี่ยนแปลง สมการกำหนดค่าและ การกระทำตามเหตุการณ์ บรรณาธิกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะถูกใช้งานเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วยแผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้แนวความคิดใหม่ในการเชื่อมต่อองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้แผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์เป็นแนวทางในการเชื่อมต่อองค์ประกอบ โปรแกรมจะสามารถประมวลผลได้ทันทีที่เชื่อมต่อเอนทิตีต่าง ๆ เข้าด้วยกันเนื่องจากเอนทิตีแต่ละตัวมีคุณสมบัติเป็นวัตถุพร้อมทำงาน เมื่อเพิ่มเติมความสามารถในการกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานเหล่านี้ จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างโปรแกรมในขอบเขตเรื่องราวใหม่ ๆ และทำให้มีชุดคำสั่งที่ต้องเขียนด้วยตัวเองน้อยลง เมื่อทดลองกำหนดพฤติกรรมให้กับชนิดของเอนทิตีต่าง ๆ ในโปรแกรม 3 โปรแกรมได้แก่ ระบบแถวคอย ระบบแท็งค์ และระบบเครื่อข่าย แล้วทำการสร้างชุดคำสั่งอัตโนมัติ ผลปรากฎว่าระบบสามารถสร้างคำสั่งที่รองรับกลไกของพฤติกรรมแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง โดยมีร้อยละของจำนวนบรรทัดคำสั่งที่สร้างได้โดยอัตโนมัติเทียบกับจำนวนบรรทัดคำสั่งในโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงของระบบแถวคอยเท่ากับ 76.0 ระบบแท็งค์เท่ากับ 52.7 และระบบเครือข่ายเท่ากับ 48.7

บรรณานุกรม :
จันทร์พร ลัภยพร . (2542). การพัฒนาบรรณาธิกรณ์สำหรับกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานแบบวิชวล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์พร ลัภยพร . 2542. "การพัฒนาบรรณาธิกรณ์สำหรับกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานแบบวิชวล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์พร ลัภยพร . "การพัฒนาบรรณาธิกรณ์สำหรับกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานแบบวิชวล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
จันทร์พร ลัภยพร . การพัฒนาบรรณาธิกรณ์สำหรับกำหนดพฤติกรรมของวัตถุพร้อมทำงานแบบวิชวล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.