ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์โดยใช้ตัวตรวจรู้ชนิด QCM

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์โดยใช้ตัวตรวจรู้ชนิด QCM
นักวิจัย : ภาคภูมิ สมบูรณ์
คำค้น : สารระเหยอินทรีย์ , หัววัดก๊าซ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานะ ศรียุทธศักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743339388 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4159
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอการประดิษฐ์ระบบแยกแยะชนิดของสารระเหยอินทรีย์ โดยระบบที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ประกอบด้วยระบบวัดก๊าซชนิดไอไหลผ่านที่ควบคุมการทำงานของระบบโดยคอมพิวเตอร์และหัววัดก๊าซชนิดต่าง ๆ ซึ่งหัววัดก๊าซเหล่านี้จะถูกประดิษฐ์ขึ้นจากการนำสารอนินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ SnO2, ZnO, PdCl2, NiO2, TiO2, C10H10Fe, WO3, SnCl2, และ CuO รวม 9 ชนิดมาสร้างเป็นเมมเบรนวัดบนผิวหน้าของทรานส์ดิวเซอร์ชนิด QCM (Quartz Crystal Microbalance) โดยการทดสอบความสามารถในการแยกแยะของระบบจะแยกแยะสารระเหยอินทรีย์ 5 ชนิด คือ อะซิโตน เมทานอล เอทานอล โทลูอีน แอมโมเนีย และน้ำปลอดอิออนรวมทั้งหมด 6 ชนิด โดยในขั้นตอนแรกจะนำหัววัดก๊าซชนิดต่าง ๆ ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นไปวัดทดสอบกับสารตัวอย่างทั้ง 6 ชนิดข้างต้นเพื่อคัดเลือกหัววัดก๊าซที่เหมาะสมไปใช้ในกระบวนการแยกแยะ ซึ่งได้ทำการคัดเลือกหัววัดก๊าซชนิด ZnO, NiO2, WO3 และ SnCl2 รวมทั้งหมด 4 หัววัด ในกระบวนการแยกแยะจะนำข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงความถี่ของผลตอบสนองที่ได้จากหัววัดก๊าซที่เวลา 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 และ 225 วินาทีภายหลังจากเริ่มไหลผ่านสารตัวอย่างไปทำการแยกแยะโดยระบบเครือข่ายประสาทสองชนิดคือ radial basis neural networks (RB-NNs) และ back propagation neural networks (BP-NNs) จากผลการทดลองพบว่าเงื่อนไขในการแยกแยะสารตัวอย่างดังกล่าวที่ให้ความถูกต้องในการแยกแยะสูงสุดได้จากการใช้ข้อมูล 7 จุดที่เวลา 50, 75, 100, 175, และ 200 วินาทีร่วมกับการใช้ระบบเครือข่ายประสาทชนิด radial basis โดยได้ความถูกต้องในการแยกแยะประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าการใช้ระบบเครือข่ายประสาทชนิด back propagation ที่ให้ความถูกต้องในการแยกแยะสูงสุดเพียง 62%

บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ สมบูรณ์ . (2542). การตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์โดยใช้ตัวตรวจรู้ชนิด QCM.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาคภูมิ สมบูรณ์ . 2542. "การตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์โดยใช้ตัวตรวจรู้ชนิด QCM".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาคภูมิ สมบูรณ์ . "การตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์โดยใช้ตัวตรวจรู้ชนิด QCM."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ภาคภูมิ สมบูรณ์ . การตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์โดยใช้ตัวตรวจรู้ชนิด QCM. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.