ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบเฝ้าสังเกตจอภาพของผู้เรียนผ่านเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเฝ้าสังเกตจอภาพของผู้เรียนผ่านเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : กิติพงษ์ ตันโสภณธนาศักดิ์
คำค้น : การบีดอัดภาพ , ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ , ระบบเฝ้าสังเกต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สาธิต วงศ์ประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743342605 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4157
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ระบบเฝ้าสังเกตจอภาพของผู้เรียนผ่านเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าสังเกตของผู้เรียนผ่านเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นโปรแกรมช่วยการสอนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีการต่ออุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมจากระบบเครือข่ายปกติ ในการพัฒนาโปรแกรมแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลักคือส่วนโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นไคล็เอ็นต์หรือ ส่วนโปรแกรมที่ทำหน้าที่เฝ้าสังเกตจอภาพของผู้เรียน ทำหน้าที่นำข้อมูลจอภาพมาแสดงผล และส่วนโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือส่วนโปรแกรมที่ทำหน้าที่ส่งจอภาพของตนเองให้อีกฝ่ายที่เฝ้าสังเกต โดยการส่งผ่านข้อมูลใช้แอพพลิเคชันโปรโตคอลชื่ออาร์เอฟบี ที่ออกแบบขึ้นมาบนมาตรฐานของโปรโตคอลสื่อสาร ทีซีพี/ไอพี ผลการทดสอบโปรแกรมสามารถใช้งานได้กับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณ 27 เครื่อง

บรรณานุกรม :
กิติพงษ์ ตันโสภณธนาศักดิ์ . (2542). ระบบเฝ้าสังเกตจอภาพของผู้เรียนผ่านเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติพงษ์ ตันโสภณธนาศักดิ์ . 2542. "ระบบเฝ้าสังเกตจอภาพของผู้เรียนผ่านเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติพงษ์ ตันโสภณธนาศักดิ์ . "ระบบเฝ้าสังเกตจอภาพของผู้เรียนผ่านเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
กิติพงษ์ ตันโสภณธนาศักดิ์ . ระบบเฝ้าสังเกตจอภาพของผู้เรียนผ่านเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.