ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตร่วมกับออโตแคดโดยใช้ ARX

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตร่วมกับออโตแคดโดยใช้ ARX
นักวิจัย : มนูศักดิ์ จานทอง
คำค้น : คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ , คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต , เครื่องกัด , ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743347399 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4137
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ในงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต โดยโปรแกรมที่พัฒนาจะคำนวณหาเส้นทางเดินของหัวกัด (Tool path) แล้วแปลงเส้นทางเดินของหัวกัดให้เป็นรหัสจี (G-Code) ที่ใช้สำหรับเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine) และทำงานร่วมกับโปรแกรมออโตแคดรีลีส 14 โดยใช้ชุดตัวต่อประสาน (Interface) ARX ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลภายในแบบชิ้นงานที่วาดจากโปรแกรมออโตแคดและใช้ในการคำนวนหาเส้นทางของหัวกัด โปรแกรมที่พัฒนาแบ่งออกเป็น 5 โปรแกรมย่อยด้วยกัน ดังนี้ 1. โปรแกรมสำหรับงานเจาะ 2. โปรแกรมสำหรับงานกัดหยาบแบบ 2 แกนครึ่ง 3. โปรแกรมสำหรับงานกัดละเอียดแบบ 2 แกนครึ่ง 4. โปรแกรมสำหรับงานกัดหยาบแบบ 3 แกน 5. โปรแกรมสำหรับงานกัดละเอียดแบบ 3 แกน ในการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาผู้วิจัยได้นำรหัสจีที่ได้จากโปรแกรมที่พัฒนาไปกัดชิ้นงานจริงด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซีของ FANUC Model MA15 และวัสดุที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ อลูมิเนียม ไม้ และไข (Wax) เป็นต้น โดยผลที่ได้จากการทอสอบก็คือ มีค่าความผิดพลาดหลังจากการวัดขนาดอยู่ในช่วง 10 ปี ถึง 20 ไมครอนสำหรับโปรแกรมสำหรับงานกัดละเอียดแบบ 2 แกนครึ่ง และความผิดพลาดในช่วง 100 ถึง 115 ไมครอน สำหรับโปรแกรมกัดละเอียดแบบ 3 แกน

บรรณานุกรม :
มนูศักดิ์ จานทอง . (2542). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตร่วมกับออโตแคดโดยใช้ ARX.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนูศักดิ์ จานทอง . 2542. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตร่วมกับออโตแคดโดยใช้ ARX".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนูศักดิ์ จานทอง . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตร่วมกับออโตแคดโดยใช้ ARX."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
มนูศักดิ์ จานทอง . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตร่วมกับออโตแคดโดยใช้ ARX. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.