ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาด
นักวิจัย : วรวัฒน์ วรศิลป์
คำค้น : ภาษาไทย , ดัชนี , การค้นข้อสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743346309 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4136
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาด โดยมีจุดประสงค์ในการทำให้ดัชนีมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยการเพิ่มคำที่ถูกต้องเข้าไปในดัชนี ในกรณีที่ข้อความที่นำมาทำดัชนีมีความผิดพลาดปนอยู่ การจัดทำดัชนีที่นำเสนอนี้อาศัยคุณสมบัติ "ความเฉพาะตัว" ของสตริงซึ่งคือ จำนวนครั้งของสตริงที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของคำในพจนานุกรม ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนคือ (1) หารายการของสตริงย่อยของข้อความที่ประกอบกันเป็นข้อความเดิมได้ โดยมีผลรวมของค่าของฟังก์ชัน (ที่มีค่าแปรตามค่าเฉพาะตัว) น้อยที่สุด (2) หาสตริงย่อยจากผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนแรกที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดจากความผิดพลาดในข้อความ โดยพิจารณาจากค่าความเฉพาะตัวของสตริงย่อยที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ (3) หาคำในพจนานุกรมที่ใกล้เคียงกับคำหาได้จากการรวมสตริงย่อยของผลลัพธ์ในขั้นตอนที่สองกับสตริงข้างเคียงในข้อความ มาเป็นคำเพิ่มเติมในการจัดทำดัชนี จากผลการทดลองพบว่าสามารถเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดัชนีเดิมซึ่งไม่พิจารณาความผิดพลาดจาก 87% เป็น 97% ในขณะที่ลดความแม่นยำของดัชนีเดิมจาก 83% ลงเป็น 60%

บรรณานุกรม :
วรวัฒน์ วรศิลป์ . (2542). ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวัฒน์ วรศิลป์ . 2542. "ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวัฒน์ วรศิลป์ . "ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
วรวัฒน์ วรศิลป์ . ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.