ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของข้าราชการตำรวจหญิง ในการจะก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของข้าราชการตำรวจหญิง ในการจะก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร
นักวิจัย : นพรัตน์ จินดาโสม
คำค้น : ตำรวจหญิง , ตำรวจหญิง -- ทัศนคติ , การจูงใจในการทำงาน , ข้าราชการตำรวจ , ผู้บริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อารง สุทธาศาสน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743342878 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4133
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของข้าราชการตำรวจหญิง ที่มีต่อบทบาททางอาชีพตำรวจหญิงในลักษณะแง่มุมต่างๆ เพื่อศึกษาความต้องการหรือแรงจูงใจของข้าราชการตำรวจหญิงในการที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหาร และเพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ทางสังคมวิทยาว่ามีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของข้าราชการตำรวจหญิง ที่มีต่อบทบาททางอาชีพตำรวจหญิงและมีวามสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารของข้าราชการตำรวจหญิงหรือไม่ การเก็บข้อมูล ในครั้งนี้ใช้วิธีแจกแบบสอบถาม ไปยังข้าราชการตำรวจหญิงของหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งสิ้นจำนวน 393 ราย ได้รับกลับมาร้อยละ 66 จำนวน 260 ราย และทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept interview) แบบไม่มีโครงสร้าง จำนวน 10 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบสถิติ t(t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยภูมิหลังแต่ละตัวดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อบทบาททางอาชีพตำรวจหญิงและกรงจูงใจในการที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 หรือมีความเชื่อมั่นว่าสัมพันธ์กันจริงอย่างน้อยที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ และความสัมพันธ์ก็เป็นไปในทิศทางตามสมมติฐานย่อยแต่ละข้อด้วย ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 และ 2

บรรณานุกรม :
นพรัตน์ จินดาโสม . (2542). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของข้าราชการตำรวจหญิง ในการจะก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพรัตน์ จินดาโสม . 2542. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของข้าราชการตำรวจหญิง ในการจะก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพรัตน์ จินดาโสม . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของข้าราชการตำรวจหญิง ในการจะก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
นพรัตน์ จินดาโสม . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของข้าราชการตำรวจหญิง ในการจะก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.