ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร
คำค้น : ความพอใจ , การตรวจสุขภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทัสสนี นุชประยูร , วรวิทย์ ทัตตากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340262 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4131
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ประเมินความพึงพอใจและความผิดปกติที่ตรวจพบในผู้มาตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2542 โดยบันทึกผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และสัมภาษณ์ความพึงพอใจตามแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราความผิดปกติต่างๆ และระดับความพึงพอใจ ทดสอบความสัมพันธ์หรือความแตกต่าง ด้วยการทดสอบไคสแควร์และการทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า ผู้มารับการตรวจสุขภาพ 900 ราย มีลักษณะดังนี้ เป็นเพศชาย 235 คน (ร้อยละ 26.1) เพศหญิง 665 คน (ร้อยละ 73.9) มีอายุเฉลี่ย 43.4 ปี นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95.0 การศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นมากที่สุด ร้อยละ 27.4 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว มากที่สุดร้อยละ 19.4 มัธยฐานของรายได้ของครอบครัวเดือนละ 10,000 บาท ไม่เคยตรวจสุขภาพร้อยละ 59.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อบริการการตรวจสุขภาพ พบว่าได้รับบริการตามที่ต้องการร้อยละ 82.9 คิดว่าจะแนะนำเพื่อนมาตรวจร้อยละ 92.7 พึงพอใจต่อการพูดจาและอัธยาศัยของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 63.2 พึงพอใจระยะเวลาที่รอพบแพทย์เพียงร้อยละ 17.5 พึงพอใจต่อคำอธิบายของแพทย์ที่เกี่ยวกับผลการตรวจร้อยละ 83.1 พึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพร้อยละ 60.6 ผลการตรวจสุขภาพพบมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์อ้วนร้อยละ 7.5 มีความดันโลหิตสูงร้อยละ 18.1 ตรวจเลือดพบเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 6.6 โดยเริ่มพบมากในกลุ่มอายุ 40-49 ปีขึ้นไป มีไขมันคลอเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติร้อยละ 48.0 มีภาวะโลหิตจางในเพศชายร้อยละ 13.2 เพศหญิงพบร้อยละ 31.3 พบมีความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปรดัชนีมวลกายและอาหารที่มีไขมันสูง (p<0.05) ดัชนีมวลกายและน้ำตาลในเลือด (p<0.05) และการออกกำลังกายกับ

บรรณานุกรม :
วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร . (2542). การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร . 2542. "การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร . "การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร . การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.