ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ
นักวิจัย : วรรณลักษณ์ ดุลยากุล
คำค้น : บริการทางการแพทย์ -- ไทย -- การประเมิน , คลินิกเบาหวาน , ความพอใจของผู้ป่วย -- ไทย -- สระบุรี , โรงพยาบาล -- ไทย -- สระบุรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , อานนท์ วรยิ่งยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743337954 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4130
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

เปรียบเทียบคุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ ในมิติโครงสร้าง, มิติกระบวนการ และมิติผลลัพธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้รับบริการ จำนวน 816 คน ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2542 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2543 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ, Kruskal Wallis Test และ Mann-Whitney U Test พบว่า คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี และโรงพยาบาลพระพุทธบาท ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยโรงพยาบาลพระพุทธบาทดีกว่าโรงพยาบาลศูนย์สระบุรีในทุกมิติ ส่วนคุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี และโรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลหนองแค และโรงพยาบาลบ้านหมอ) ตามการรับรู้ของผู้รับบริการมีความแตกต่างกันเล็กน้อย อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยผู้รับบริการในโรงพยาบาลศูนย์สระบุรีมีการรับรู้ในมิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ ดีกว่าโรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะด้านเทคนิคการรักษาและด้านผลการรักษา นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ, การศึกษา, อาชีพ, จำนวนครั้งที่มารับบริการ และเหตุจูงใจในการมารับบริการของผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการ (p<0.05) ส่วนอายุและรายได้ต่อเดือนของผู้รับบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการ (p>0.05) สำหรับปัญหาที่พบคือ การเสียเวลารอแพทย์ตรวจ และการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานไม่ได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และผู้รับบริการส่วนใหญ่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น ข้อเสนอแนะในการวิจัยคือปรับปรุงขั้นตอนการบริการให้สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงกับบริการ รวมทั้งการจัดรูปแบบการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการรักษาของแพทย์ได้เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม :
วรรณลักษณ์ ดุลยากุล . (2542). คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณลักษณ์ ดุลยากุล . 2542. "คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณลักษณ์ ดุลยากุล . "คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
วรรณลักษณ์ ดุลยากุล . คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.