ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนจัตุรัส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนจัตุรัส
นักวิจัย : วงศ์นี กุลพรม, 2506-
คำค้น : การบริบาลผู้ใช้ยา , ผู้ป่วย -- การดูแล , เภสัชกรรมโรงพยาบาล , การบริบาลทางเภสัชกรรม , ความพอใจของผู้ป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัจฉรา อุทิศวรรณกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743342753 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4126
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนจัตุรัส ระหว่าง 16 สิงหาคม ถึง 15 ธันวาคม 2542 โดยเภสัชกรดำเนินงานดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้าพักรักษา จำหน่ายและเมื่อผู้ป่วยกลับมาติดตามผลการรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกอีกครั้ง และประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ในช่วงที่ทำการศึกษา เภสัชกรสามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยใน 1,038 ราย พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา 328 ปัญหาในผู้ป่วย 250 ราย ปัญหาที่พบมากที่สุดคืออันตรกิริยาระหว่างยากับยา 92 ปัญหา (ร้อยละ 28.05) การไม่ได้รับยาตามแพทย์สั่ง 74 ปัญหา (ร้อยละ 22.56) และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 44 ปัญหา (ร้อยละ 13.41) ตามลำดับ เภสัชกรประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตามสาเหตุของปัญหา พบว่าแก้ไขปัญหาได้ 180 ปัญหา (ร้อยละ 54.88) ป้องกันได้ 65 ปัญหา (ร้อยละ 19.82) ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 58 ปัญหา (ร้อยละ 17.68) และไม่สามารถแก้ไขได้ 25 ปัญหา (ร้อยละ 7.62) มีผู้ป่วย 160 ราย ที่ได้รับการบริบาลต่อเนื่องจากการเป็นผู้ป่วยในแล้วมารับการบริการต่อที่คลินิกผู้ป่วยนอก จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรจำนวน 186 ราย พบว่าผู้ป่วยส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับมาก อายุเป็นปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนปัจจัยอื่น เช่น เพศ การศึกษา อาชีพ ค่ารักษาพยาบาล โรคเรื้อรัง และระยะเวลาที่เข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ สามารถค้นพบ แก้ไข หรือป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาได้ และผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาเป็นการเพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย

บรรณานุกรม :
วงศ์นี กุลพรม, 2506- . (2542). การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนจัตุรัส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศ์นี กุลพรม, 2506- . 2542. "การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนจัตุรัส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศ์นี กุลพรม, 2506- . "การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนจัตุรัส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
วงศ์นี กุลพรม, 2506- . การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชนจัตุรัส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.