ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการคึกษานอกโรงเรียน สำหรับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการคึกษานอกโรงเรียน สำหรับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานี
นักวิจัย : อภิชนา โตคำ, 2518-
คำค้น : กะเหรี่ยง , การศึกษานอกระบบโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรกุล เจนอบรม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743463232 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4111
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของหน่วยงาน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพัฒนาชุมชน กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมอนามัย ที่จัดให้กับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานีใน 6 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนและวัสดุอุปกรณ์ ด้านวัดผลและประเมินผล และด้านบริการชุมชนและพัฒนาชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มาจากหน่วยงาน 5 หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนให้กับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 149 คน ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 18 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 131 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และส่งให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 149 ฉบับ ได้กลับคืน จำนวน 149 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านหลักสูตร พบว่า สภาพปัจจุบัน ทุกกรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และระดับปัญหาพบว่าทุกกรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกรมพัฒนาชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 2. ด้านบุคลากร พบว่า สภาพปัจจุบันและระดับปัญหา ทุกกรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหา ทุกกรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 4. ด้านสื่อการเรียนและวัสดุอุปกรณ์ พบว่า สภาพปัจจุบัน ทุกกรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกรมอนามัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย และระดับปัญหา พบว่า ทุกกรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 5. ด้านวัดผลและประเมินผล พบว่า สภาพปัจจุบันและระดับปัญหา ทุกกรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางยกเว้น กรมประชาสังเคราะห์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 6. ด้านบริการชุมชนและพัฒนาชุมชน พบว่า สภาพปัจจุบัน ทุกกรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกรมอนามัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และระดับปัญหาพบว่า กรมอนามัย กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการศึกษานอกโรงเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และกรมประชาสงเคราะห์และกรมพัฒนาชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

บรรณานุกรม :
อภิชนา โตคำ, 2518- . (2543). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการคึกษานอกโรงเรียน สำหรับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิชนา โตคำ, 2518- . 2543. "การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการคึกษานอกโรงเรียน สำหรับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิชนา โตคำ, 2518- . "การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการคึกษานอกโรงเรียน สำหรับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อภิชนา โตคำ, 2518- . การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการคึกษานอกโรงเรียน สำหรับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.