ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541
นักวิจัย : รุ้งนภา กระดังงา, 2513-
คำค้น : บริการทางการแพทย์ -- ค่าใช้จ่าย , ค่ารักษาพยาบาล , ผู้ประสบภัยจากรถ , ต้นทุนและประสิทธิผล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภิรมย์ กมลรัตนกุล , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743348565 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4104
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541 โดยวิเคราะห์ในมุมมองของผู้ให้บริการ เป็นรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี (1 ตุลาคม 2540-30 กันยายน 2541) มีการแบ่งหน่วยงานต้นทุนออกเป็น 3 กลุ่มหน่วยงาน ประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ กลุ่มหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้ และกลุ่มหน่วยงานบริการผู้ป่วย การรวบรวมต้นทุนโดยตรงของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วยต้นทุนแรง ต้นทุนค่าวัสดุ ต้นทุนค่าลงทุน ส่วนต้นทุนค่าลงทุนได้ใช้วิธีวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มาช่วยวิเคราะห์ในการตัดสินใจ การจัดสรรต้นทุนใช้วิธีสมการพีชคณิตเส้นตรง (Simultaneous Equation Method) ได้ดำเนินการแยกศึกษาต้นทุนในแต่ละกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ผลการศึกษาพบว่าในปีงบประมาณ 2541 ต้นทุนรวมทั้งหมดของการให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถเท่ากับ 17,436.065.40 บาท ต้นทุนต่อหน่วยให้บริการเท่ากับ 5,948.85 บาท/วันนอน แยกตามองค์ประกอบของต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่าบริการพื้นฐานเท่ากับ 4,897.84 บาทต่อวันนอน ต้นทุนทางการแพทย์มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 1,051.01 บาทต่อวันนอน กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมที่มีต้นทุนรวมสูงที่สุดคือ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมที่ 243 (Medical back problem) คิดเป็นเงิน 297,298.95 บาทต่อราย กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมที่ 30 (Traumatic Stupor & Coma, Coma < 1 HR age 0-17) คิดเป็นเงิน 24,978.56 บาทต่อราย ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผน และควบคุมการตรวจและรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

บรรณานุกรม :
รุ้งนภา กระดังงา, 2513- . (2542). ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ้งนภา กระดังงา, 2513- . 2542. "ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ้งนภา กระดังงา, 2513- . "ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
รุ้งนภา กระดังงา, 2513- . ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.