ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุทกพลศาสตร์ของสารป้อนผสมในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุทกพลศาสตร์ของสารป้อนผสมในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
นักวิจัย : สมชาย สวยสอาด, 2522-
คำค้น : ฟลูอิไดเซชัน , ชีวมวล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชญา นิติวัฒนานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741760388 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาการทำงานของเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่อุณหภูมิห้อง โดยท่อไรเซอร์สร้างจากท่อพลาสติกใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไรเซอร์ 0.05 เมตร สูง 2 เมตร และท่อป้อนกลับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร สูง 1.20 เมตร เพื่อให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของสารป้อนผสม ที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราการไหลของอากาศ และอัตราการไหลป้อนกลับของของแข็ง ที่มีต่อความดันและความเร็วของอนุภาคที่ตำแหน่งต่างๆ ตามความสูงของไรเซอร์ โดยค่าความดันไปคำนวณหาสัดส่วนของแข็ง และใช้เทคนิคการบันทึกภาพด้วยกล้องความเร็วสูง CCD Camera ร่วมกับการใช้โปรแกรม Image Pro Plus V.4.5.1 เพื่อหาความเร็วของของแข็ง อัตราการไหลของอากาศอยู่ในช่วง 300-500 ลิตรต่อนาที ของแข็งที่นำมาศึกษาคือ ทราย ขี้เลื่อย แกลบ และชานอ้อยที่มีความหนาแน่น 2312, 1583, 1484 และ 630 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 250-425 ไมโครเมตร ความเร็วของสารป้อนผสมและความดันในระบบมีค่าลดลงตามความสูงของไรเซอร์ และบริเวณด้านล่างของไรเซอร์จะมีสัดส่วนของแข็งมากกว่าด้านบน และเมื่อเพิ่มอัตราการไหลของอากาศ สัดส่วนของแข็งจะมีค่าลดลงแต่ความเร็วของอนุภาค จะมีค่าเพิ่มขึ้นและสัดส่วนของแข็งจะสูงขึ้น เมื่ออัตราการไหลป้อนกลับของของแข็งสูงขึ้น การกระจายตัวของของแข็งตลอดไรเซอร์ของสารป้อนผสมระหว่างทรายกับขี้เลื่อย มีค่าสูงกว่าสารป้อนผสมระหว่างทรายกับแกลบ ที่ตำแหน่งความสูงเดียวกันความเร็วของทราย จะมีค่าต่ำกว่าความเร็วของสารป้อนผสมระหว่างทรายกับชีวมวล และความเร็วของสารป้อนผสมระหว่างทรายกับขี้เลื่อยมีค่าสูงที่สุด

บรรณานุกรม :
สมชาย สวยสอาด, 2522- . (2547). อุทกพลศาสตร์ของสารป้อนผสมในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย สวยสอาด, 2522- . 2547. "อุทกพลศาสตร์ของสารป้อนผสมในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย สวยสอาด, 2522- . "อุทกพลศาสตร์ของสารป้อนผสมในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สมชาย สวยสอาด, 2522- . อุทกพลศาสตร์ของสารป้อนผสมในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.