ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจและผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไร้ฟัน หลังการใส่ฟันเทียมทั้งปากในโครงการฟันเทียมพระราชทาน ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจและผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไร้ฟัน หลังการใส่ฟันเทียมทั้งปากในโครงการฟันเทียมพระราชทาน ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี , Satisfaction and oral health related impact to quality of life of edentulous seniors after wearing complete dentures at Bangyai Hospital, Nonthaburi
นักวิจัย : ยุพิน ส่งไพศาล , Yupin Songpaisan
คำค้น : ความพึงพอใจ, , ผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิต , ฟันเทียมทั้งปาก , ฟันเทียมพระราชทาน , Complete dentures , Oral health impact to quality of life , Dental Prosthesis Project , Satisfaction
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 30 (2550) หน้า 31-45 , 0859-5453 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/5370
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เพื่อประเมินความคาดหวัง ความพึงพอใจ และผลกระทบของสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิตหลังใส่ฟันเทียมทั้งปากในผู้สูงอายุไร้ฟันที่ได้รับบริการระหว่างปี พ.ศ.2547-2549 ตามโครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน” เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระมหามงคล 80 พรรษา ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทำการรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 มีผู้สูงอายุที่ได้รับฟันเทียมทั้งปากและเป็นไปตามเกณฑ์คัดเข้า 96 คน มีอายุระหว่าง 44-85 ปี ได้รับ (1) การตรวจช่องปากเพื่อประเมินสภาวะช่องปาก โดยดูลักษณะของรูปร่างสันเหงือก กล้ามเนื้อของขากรรไกรบนและล่างเป็น 3 ระดับ (ไม่ดีที่สุด ถึงดีที่สุด) (2) การตรวจคุณภาพทางคลินิกของฟันเทียมทั้งปาก เป็น 4 ระดับ (ไม่ดีมากที่สุดถึงดีมากที่สุด) (3) การสัมภาษณ์ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของฟันเทียมทั้งปาก เป็น 5 ระดับ (ไม่พึงพอใจมากที่สุดถึงพึงพอใจมากที่สุด) และ (4) การสัมภาษณ์ผลกระทบของสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิต ด้วย OHIP-14 เป็น 5 ระดับ (ไม่เคย ถึงบ่อยมาก) โดยมีความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Cronbach’s alpha) ฉบับภาษาไทย เท่ากับ 0.84 และ 0.91 สำหรับแบบสอบถามความคาดหวัง/ความพึงพอใจและ OHIP-14T ตามลำดับ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า Pearson Correlation (r) รวมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรกับ อายุ เพศ และการใส่ฟันเทียมประจำด้วย t-test พบว่าผู้สูงอายุไร้ฟันมีสภาวะช่องปากอยู่ในระดับปานกลางหรือดี (2.55±0.26) ฟันเทียมทั้งปากที่ได้รับมีคุณภาพทางคลินิกอยู่ในระดับดีหรือดีมาก (3.12±0.51) มีความพึงพอใจต่อฟันเทียมทั้งปากอยู่ในระดับปานกลาง (3.75±0.78) ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังก่อนใส่ฟันเทียมทั้งปาก (3.51±0.50) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ร้อยละ 83.6 ที่ฟันเทียมทั้งปากไม่เคยมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยมีค่าเฉลี่ย OHIP-14T อยู่ในระดับต่ำ (1.40±0.54) นอกจากนี้ ความพึงพอใจหลังใส่ฟันเทียมทั้งปากยังมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสูงกับผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิต (r=-0.73) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ความสามารถของฟันเทียมทั้งปากในการรับประทาน/เคี้ยวอาหารเป็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญมากที่สุด (OHIP -14T = 2.18±1.54) โดยสรุป โครงการฟันเทียมพระราชทานฯ มีความสำเร็จที่สามารถฟื้นฟูสภาวะช่องปากของผู้สูงอายุไร้ฟัน ทำให้สุขภาพช่องปากไม่เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

The objectives of the study were to assess expectation, satisfaction, oral health impact to quality of life after receiving complete dentures during 2004-2006 in the Dental Prosthesis Project to Promote and Restore Oral Health for Seniors to Celebrate the King.s 80th Birthday Anniversary at Bangyai Hospital, Nonthaburi. Data was collected on December 2006. Ninety six edentulous seniors, aged 44-85 year olds were met the inclusion criteria and included in the study. All of them were (1) examined oral status which included residual ridge shape, ridge resilience, musculature of tongue, lips and check in three-point scale (poor to good) (2) examined clinical quality of the complete dentures in four-point scale (very poor to very well) (3) interviewed their expectation before receiving the denture and satisfaction after receiving the dentures in five-point scale (least to highest) and (4) interviewed using OHIP-14 in five-point scale (never to very often). The reliability (Cronbach.s alpha) of the Thai-translated questionnaires was 0.84 and 0.91 for expectation/satisfaction and the OHIP-14T respectively. Descriptive statistics were used to describe the mean, standard deviation and Pearson Correlation (r) of all the variables. T-test was used to compare the differences of variables between age, sex and regularly wearing the complete dentures. Results showed that oral health status was in good condition level (2.55±0.26) as well as the clinical quality of the complete dentures were in good and very good levels (3.12±0.51). The satisfaction level was in middle range (3.75±0.78) which was statistical significant higher than the expectation (3.51±0.50) (p<0.05). The OHIP-14T was in the lower level (1.40±0.54) and 83.6% of them were categorized as never have had oral health impact to quality of life. Satisfaction of the complete dentures was significantly negative correlated to OHIP-14T (r=-0.73, p<0.001). Eating difficulty was the most common problem found and concern (OHIP-14T=2.18±1.54). In conclusion, the Dental Prosthesis Project has been successful in rehabilitating oral health of the seniors which no impact to quality of life.

บรรณานุกรม :
ยุพิน ส่งไพศาล , Yupin Songpaisan . (2550). ความพึงพอใจและผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไร้ฟัน หลังการใส่ฟันเทียมทั้งปากในโครงการฟันเทียมพระราชทาน ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ยุพิน ส่งไพศาล , Yupin Songpaisan . 2550. "ความพึงพอใจและผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไร้ฟัน หลังการใส่ฟันเทียมทั้งปากในโครงการฟันเทียมพระราชทาน ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ยุพิน ส่งไพศาล , Yupin Songpaisan . "ความพึงพอใจและผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไร้ฟัน หลังการใส่ฟันเทียมทั้งปากในโครงการฟันเทียมพระราชทาน ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550. Print.
ยุพิน ส่งไพศาล , Yupin Songpaisan . ความพึงพอใจและผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไร้ฟัน หลังการใส่ฟันเทียมทั้งปากในโครงการฟันเทียมพระราชทาน ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2550.