ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
นักวิจัย : อวยพร ชีวะถาวร, 2514-
คำค้น : โคเลสเตอรอล , หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร , สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743338047 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4066
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความชุกของภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด รูปแบบการศึกษา เป็นการทำวิจัย ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (cross sectional study) สถานที่ศึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประชากรที่ศึกษา เด็กและวัยรุ่นอายุ 4-20 ปี ที่มีประวัติของบุคคลในครอบครัวเป็น premature coronary heart disease หรือมีระดับ cholesterol ในเลือดสูงกว่า 240 มก./ดล. และไม่มีโรคประจำตัวใดๆ หรือรับประทานยาใดเป็นประจำ วิธีการศึกษา เด็กและวัยรุ่นเข้าร่วมการศึกษาทุกรายจะได้รับการตรวจกรอง โดยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว เพื่อวัด ระดับ total cholesterol ด้วยวิธี Reflotron dry chemistry เมื่อค่าที่ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 170 มก./ดล. จะทำการตรวจระดับไขมันชนิดต่างๆ ด้วยวิธี lipoprotein analysis โดยห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยต้องงดอาหารก่อนทำการตรวจเลือดครั้งที่สอง อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ข้อมูลที่ได้นำมาคำนวณเป็นความชุกของการมีระดับไขมันในเลือดสูง ผลการศึกษา เด็กและวัยรุ่นที่ทำการศึกษา 100 ราย มีระดับ total cholesterol จากการตรวจกรองโดยเจาะเลือดจากปลายนิ้วมากกว่าหรือเท่ากับ 170 มก./ดล. 53 ราย และมารับการตรวจไขมันโดยวิธีมาตรฐาน โดยเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ จำนวน 47 ราย พบว่ามีระดับ total cholesterol มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. 31 ราย, มีระดับ LDLC มากกว่าหรือเท่ากับ 130 มก./ดล. 36 ราย, มีระดับ HDLC น้อยกว่า 45 มก./ดล. 17 ราย และมีความสอดคล้องกันของระดับ total cholesterol ที่ตรวจโดย reflotron dry chemistry และวิธี lipoprotein analysis มีค่า interclass correlation coefficient เท่ากับ 0.629 ในเด็กและวัยรุ่นที่มีระดับ total cholesterol มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. พบว่าร้อยละ 96.7 มีระดับ LDLC มากกว่าหรือเท่ากับ 130 มก./ดล. สรุป เด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด มีความชุกของการมีระดับ total cholesterol > 200 มก./ดล. อย่างน้อยวันละ 31 ซึ่งนับว่าสูงและใกล้เคียงกับการศึกษาในต่างประเทศ อาจสรุปได้ว่าในอนาคตอาจมีแนวโน้มพบอุบัติการณ์ของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในคนไทยเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ

บรรณานุกรม :
อวยพร ชีวะถาวร, 2514- . (2542). ภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อวยพร ชีวะถาวร, 2514- . 2542. "ภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อวยพร ชีวะถาวร, 2514- . "ภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อวยพร ชีวะถาวร, 2514- . ภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.