ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองไฮเปอร์พลาสติกซิตี้ด้วยพารามิเตอร์ความเสียหายสำหรับคอนกรีต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองไฮเปอร์พลาสติกซิตี้ด้วยพารามิเตอร์ความเสียหายสำหรับคอนกรีต
นักวิจัย : ธนกร ชมภูรัตน์, 2523-
คำค้น : การแตกร้าว , คอนกรีต , กลศาสตร์ความเสียหาย , ไฮเปอร์พลาสติกซิตี้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741740751 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4037
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

เมื่อกล่าวถึงแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ของงานทางด้านวัสดุศาสตร์ โดยทั่วไปนั้นจะยึดเอาแนวทางของทฤษฎีของพลาสติกซิตี้มาใช้พิจารณาในการสร้างแบบจำลองสมการของความเค้นและความเครียด (Constitutive model) จากแนวทางดังกล่าวงานวิจัยนี้จะได้นำเสนอแบบจำลองพลาสติกซิตี้แนวทางใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานด้านคอนกรีต โดยอาศัยทฤษฎีทางด้านไฮเปอร์พลาสติกซิตี้ (Hyperplasticity) ที่มาจากการนำหลักการทางอุณหพลศาสตร์มาพัฒนาแบบจำลองพลาสติก ซึ่งแบบจำลองแนวทางใหม่นี้สามารถความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดได้จากฟังก์ชั่น 2 ชนิด นั่นคือ ฟังก์ชั่นพลังงาน (Energy function) และฟังก์ชั่นคราก (Yield function) รวมถึงในแบบจำลองนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกลศาสตร์ความเสียหายต่อเนื่อง (Continuum damage mechanics) ที่แสดงอยู่ในรูปของพารามิเตอร์ความเสีย (Damage parameter) และฟังก์ชั่นครากของความเสียหาย นอกจากนี้ยังได้นำเอาหลักการไคนีเมติกฮาร์ดเด้นนิ่ง (Kinematic hardening) เข้ามาใช้ ซึ่งในที่นี้จะใช้พารามิเตอร์ฮาร์เด้นนิ่งไม่เชิงเส้น (Non-linear hardening parameter0 ทั้งหมดนี้จากที่ได้ใช้หลักการต่างๆ ข้างต้นมาพิจารณาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดที่ได้มาทำการเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่องมือ Universal testing machines (UTM) ภายใต้การรับแรงอัดและการรับแรงวัฏจักรแบบ 1 มิติ โดยที่ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบดังกล่าวในงานวิจัยฉบับนี้ จะได้ชี้ให้เห็นว่าสามารถนำสมการความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดที่ได้จากแบบจำลองไฮเปอร์พลาสติกซิตี้นี้ไปใช้ทำนายพฤติกรรมของกำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงวัฏจักรโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่อไป

บรรณานุกรม :
ธนกร ชมภูรัตน์, 2523- . (2548). แบบจำลองไฮเปอร์พลาสติกซิตี้ด้วยพารามิเตอร์ความเสียหายสำหรับคอนกรีต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนกร ชมภูรัตน์, 2523- . 2548. "แบบจำลองไฮเปอร์พลาสติกซิตี้ด้วยพารามิเตอร์ความเสียหายสำหรับคอนกรีต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนกร ชมภูรัตน์, 2523- . "แบบจำลองไฮเปอร์พลาสติกซิตี้ด้วยพารามิเตอร์ความเสียหายสำหรับคอนกรีต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ธนกร ชมภูรัตน์, 2523- . แบบจำลองไฮเปอร์พลาสติกซิตี้ด้วยพารามิเตอร์ความเสียหายสำหรับคอนกรีต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.