ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
นักวิจัย : ศรานตา จันทร์เมือง, 2517-
คำค้น : คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741308469 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสอนของครูคอมพิวเตอร์ 6 ด้าน คือ (1) ด้านการวางแผนและเตรียมการสอน (2) ด้านการดำเนินการสอน (3) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน (4) ด้านการวัดผลและประเมินผล (5) ด้านการปลูกฝัง จริยธรรม คุณธรรม และความมีวินัย และ (6) ด้านการจูงใจและการเสริมแรงทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 22 ท่าน ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบเดลฟาย ให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น จำนวน 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันกับข้อความที่เป็นเกณฑ์จำนวน 49 ข้อ จาก 60 ข้อ 2. เกณฑ์การประเมิน ได้แก่ (1) ด้านการวางแผนและเตรียมการสอน จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ เตรียมการฝึกนักเรียนให้ใช้โปรแกรม ครูเตรียมใบงาน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ทดลองทำแบบฝึกหัดก่อนให้นักเรียนทำ เตรียมแบบฝึกหัดและตัวอย่างให้นักเรียนทำและดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) ด้านการดำเนินการสอน จำนวน 9 ข้อ ได้แก่ อธิบายโปรแกรมหรือสิ่งที่จะเรียน สอนให้ปฏิบัติได้จริง เดินดูการฝึกปฏิบัติของนักเรียนอยู่เสมอ แสดงเนื้อหา ภาพตัวอย่างในคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนปฏิบัติตามลำดับขั้นการใช้เครื่อง อธิบายคำสั่งซ้ำจนปฏิบัติได้ แทรกความรู้ที่ทันสมัย แสดงวิธีการทำงานของโปรแกรมที่สอน และควบคุมไม่ให้นักเรียนเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์ (3) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 ข้อ ได้แก่ ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้นักเรียนทำงานง่ายก่อนทำงานที่ซับซ้อน ให้นักเรียนเลียนแบบทำได้เองจนชำนาญ เลือกสื่อ ใช้สื่อที่แสดงภาพหน้าจอ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก อบรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม ผลิตสื่อการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (4) ด้านการวัดผลและประเมินผล จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่เรียนด้วยภาษาของตนเอง ให้นักเรียนทดลองทำก่อนปฏิบัติจริง ประเมินโดยสังเกตทางจอภาพและในการปฏิบัติงานกับเครื่อง (5) ด้านการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมและความมีวินัย จำนวน 13 ข้อ ได้แก่ ให้นักเรียนเอื้อเฟื้อการใช้เครื่อง ช่วยเหลือดูแลกัน ใช้คำที่เหมาะสมกับการใช้อินเทอร์เน็ต ใช้เวบไซท์ที่เหมาะสม ไม่ให้นักเรียนละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ในทางเหมาะสม บอกข้อดีข้อเสียของการใช้คอมพิวเตอร์ อธิบายการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ให้ใช้ความรู้กลั่นแกล้งผู้อื่น, กำหนดกฎระเบียบ, ให้นักเรียนดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และให้ช่วยกันดูแลห้องและเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ (6) ด้านการจูงใจและการเสริมแรงทางการเรียน จํ านวน 9 ข้อ ได้แก่ ให้พัฒนาและเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์, ศึกษาคู่มือการใช้และแสวงหาแหล่งความรู้, เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์, ตรวจเช็คเครื่องและโปรแกรม, ให้อิสระค้นคว้าในเวบไซท์, แนะนำเทคนิคพิเศษ, จัดหาโปรแกรมที่ทันสมัย,สละเวลาให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และสนับสนุน

บรรณานุกรม :
ศรานตา จันทร์เมือง, 2517- . (2543). การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรานตา จันทร์เมือง, 2517- . 2543. "การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรานตา จันทร์เมือง, 2517- . "การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ศรานตา จันทร์เมือง, 2517- . การพัฒนาเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.