ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว
นักวิจัย : ศยามล วงศ์สุวัฒน์, 2514-
คำค้น : ครูประถมศึกษา -- ไทย , พลังงานไฟฟ้า -- การอนุรักษ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเชาว์ เนตรประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741309708 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูประถมศึกษา กับปัจจัยด้านสถานภาพส่วนตัว ปัจจัยด้านสภาพสังคมในโรงเรียน ปัจจัยด้านการสนับสนุน ปัจจัยด้านการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว และปัจจัยด้านคุณลักษณะห้องเรียนสีเขียว (3) ศึกษาปัจจัยที่ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูประถมศึกษา จำนวน 1,091 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว มีการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวในระดับปานกลาง 2. ในการหาความสัมพันธ์ระหว่งปัจจัยทั้ง 5 ด้านกับการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียว พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า 3 อันดับแรกได้แก่ โรงเรียนของท่านมีนโยบายการใช้ห้องเรียนสีเขียวในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนสีเขียวมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสำหรับจัดการเรียนการสอน และห้องเรียนสีเขียวมีสื่อและอุปกรณ์ที่ครบถ้วนสำหรับใช้งาน และพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า 3 อันดับแรกได้แก่ ประสบการณ์ทำงาน 11-15 ปี ประสบการทำงาน 6-10 ปี และอายุต่ำกว่า 30 ปี 3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Method) พบว่าตัวแปรที่สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 จำนวน 7, 13, 17, 3 และ 9 ตามลำดับโดยปัจจัยทั้งหมดทุกตัวในแต่ละขั้นสามารถกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวทั้ง 5 ขั้นได้เท่ากับ 72.30%, 76.40%, 70.90%, 69.70% และ 58.90% ตามลำดับ และพบปัจจัยที่สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียว ทั้ง 4 ขั้น จำนวน 1 ตัวคือ ห้องเรียนสีเขียวมีสื่อและอุปกรณ์ที่ครบถ้วนสำหรับใช้งาน 4. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มปัจจัยทีละตัว (Stepwise Method) พบว่าตัวแปรที่สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 จำนวน 7, 3, 11, 6 และ 5 ตามลำดับโดยปัจจัยทั้งหมดทุกตัวในแต่ละขั้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวทั้ง 5 ขั้นได้เท่ากับ 55.50%, 64.60% 61.70%, 31.80% และ 31.30% ตามลำดับ และพบปัจจัยที่สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวทุกขั้น จำนวน 1 ตัวคือ ท่านได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์กับโครงการห้องเรียนสีเขียว

บรรณานุกรม :
ศยามล วงศ์สุวัฒน์, 2514- . (2543). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศยามล วงศ์สุวัฒน์, 2514- . 2543. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศยามล วงศ์สุวัฒน์, 2514- . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ศยามล วงศ์สุวัฒน์, 2514- . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับโครงการห้องเรียนสีเขียวของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.