ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัย : ฉัตรชัย บุษบงค์, 2514-
คำค้น : หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล , การฝึกอบรม , การศึกษานอกระบบโรงเรียน , วัดกับการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741308388 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความต้องการ และปัญหาของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนใต้ ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนใต้ ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (3) เพื่อนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนใต้ ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนใต้จำนวน 75 คน และประชาชนในภาคใต้ จำนวน 250 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม จำนวน 19 คน ผู้วิจัยใช้เทคนิคเดลฟายเก็บรวบรวมข้อมูล 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ มัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาของหน่วย อ.ป.ต. คือ คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม ขาดแนวทางในการปฏิบัติ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ การจัดอบรมไม่ได้มาจากปัญหาของประชาชน จึงมีความต้องการรูปแบบหรือระบบที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสภาพเศรษฐกิจของประชาชนภาคใต้ 2. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับข้อความของระบบจำนวน 153 ข้อ จากจำนวน 158 ข้อ 3. ระบบการฝึกอบรมของหน่วย อ.ป.ต. หนใต้ประกอบด้วย 3.1 องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ คือ 1) ปณิธาน พันธกิจ และนโยบาย มุ่งเน้นการสร้างชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตใช้อยู่ในสภาพที่พึงพอใจ สร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมภาคใต้ 2) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม มุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 3) หลักสูตรและโครงการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เขารับการอบรมในการพัฒนาหลักสูตรอบรม 4) งบประมาณ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมช่วยเหลือโครงการที่หลากหลาย เช่น การอาสาช่วยด้านแรงงาน และข้าวของเครื่องใช้ 5) ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม จัดในช่วงวนหยุดเทศกาล หรือ วันสำคัญทางศาสนา 6) วิทยากรฝึกอบรม ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ หน่วยควรจัดทำบัญชีรายชื่อวิทยากร ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 7) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กำหนดพื้นฐานคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น ต้องคัดเลือกผู้มีประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 8) สถานที่ฝึกอบรม ควรเป็นสถานที่เป็นศูนย์กลางชุมชน อาจเป็นศาลาวัด ห้องประชุมโรงเรียน หรือศาลากลางหมู่บ้าน 9) เทคนิคการฝึกอบรม 10) สื่อในการฝึกอบรม ใช้สื่อพื้นบ้าน และเน้นการใช้ภาษาถิ่นใต้ในการฝึกอบรม3.2. ขั้นตอน 12 ขั้นตอน คือ 1. การกำหนด ปณิธาน พันธกิจ 2. การศึกษาความต้องการจำเป็น 3) การกำหนดคณะทำงาน 4) การจัดหางบประมาณ 5) การกำหนดผู้เข้ารับการอบรม 6) การกำหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 7) การวางแผนพัฒนาการฝึกอบรม 8) การเตรียมการฝึกอบรม 9) การดำเนินการฝึกอบรม 10) การดำเนินการประเมินระบบการฝึกอบรม 11) การรายงานผลการประเมิน และติดตามผลการฝึกอบรม 12) การนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนโครงการต่อไป

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย บุษบงค์, 2514- . (2543). การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย บุษบงค์, 2514- . 2543. "การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย บุษบงค์, 2514- . "การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ฉัตรชัย บุษบงค์, 2514- . การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.