ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง, 2515-
คำค้น : การฝึกอบรม , หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741308353 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3993
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2543

ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของคณะกรรมการและประชาชน เกี่ยวกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนกลาง ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการฝึกอบรม สำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คณะกรรมการ 75 คน ประชาชนหนกลาง จำนวน 275 คน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 19 คน ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคเดลฟาย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และเครื่องมือเดลฟาย 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. สภาพของหน่วย อ.ป.ต. ในปัจจุบันมีการดำเนินงานฝึกอบรมประชาชนน้อยมาก หลักสูตรที่ยังคงมีการอบรมอยู่ คือ ศีลธรรม ปัญหาคือคณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม ขาดแนวทางในการปฏิบัติ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือจึงมีความต้องการระบบ ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการฝึกอบรม ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนกลาง 2. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับข้อความของระบบจำนวน 237 ข้อ จากจำนวน 240 ข้อ 3. ระบบการฝึกอบรมของหน่วย อ.ป.ต. หนกลางประกอบด้วย 3.1 องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ คือ (1) ปรัชญา ปณิธาน และนโยบายการฝึกอบรมโดยมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถพึ่งพาตนเองได้ (2) วัตถุประสงค์การฝึกอบรม คือ เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน (3) หลักสูตรการฝึกอบรม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น (4) เทคนิคการฝึกอบรม เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีส่วนร่วม (5) ช่วงเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมคือ ช่วงเย็นหรือค่ำ (6) วิทยากรฝึกอบรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ พูดภาษาถิ่นได้ (7) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เน้นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องที่จะอบรมอย่างแท้จริง (8) สถานที่ฝึกอบรมควรจัดที่วัดเพราะเป็นศูนย์กลางของชุมชน (9) งบประมาณการฝึกอบรมให้มีการจัดหางบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และจากการจัดตั้งกองทุนสหกรณ์ และ (10) สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมเน้นของจริงและหอกระจายข่าว เพื่อการอบรมเกี่ยวกับศีลธรรมประจำวันในช่วงเช้ามืด 3.2 ขั้นตอนของระบบมี 7 ขั้นตอนคือ (1) การศึกษาปรัชญา ปณิธานและนโยบายการฝึกอบรม ; (2) การศึกษาวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ; (3) การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ; (4) การหาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม ; (5) การออกแบบการฝึกอบรม โดยการกำหนดเทคนิคการฝึกอบรม, การกำหนดช่วงเวลาและระยะเวลา, เลือกวิทยากรการ, เลือกผู้เข้ารับการอบรม, การกำหนดสถานที่ฝึกอบรม การจัดหางบประมาณการฝึกอบรมและกำหนดสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม ; (6) การดำเนินการฝึกอบรมและ (7) การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง, 2515- . (2543). การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง, 2515- . 2543. "การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง, 2515- . "การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง, 2515- . การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.