ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัย : เจษฎา วณิชชากร, 2517-
คำค้น : การฝึกอบรม , หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741308345 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพ ความต้องการ และปัญหาของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือ ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการฝึกอบรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนเหนือ ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (3) เพื่อนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนเหนือ ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยกรรมการหน่วย อ.ป.ต. จำนวน 75 คน ประชาชนหนเหนือ จำนวน 275 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 21 คน ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคเดลฟายเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และเครื่องมือเดลฟาย 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพ ความต้องการและปัญหาของหน่วย อ.ป.ต. ของคณะสงฆ์หนเหนือ คือไม่มีการกำหนดปรัชญา ปณิธานและนโยบาย วัตถุประสงค์กำหนดไว้กว้างเกินไป หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมกำหนดไว้ 8 หัวข้อหลัก โดยไม่บอกรายละเอียด งบประมาณได้รับไม่เพียงพอ สถานที่จัดฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นที่วัดหรือที่ตั้งหน่วย ขาดความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหา คือ ทุกหน่วยดำเนินการฝึกอบรมอย่างไม่มีทิศทาง แนวทางเดียวกัน ขาดความร่วมมือจากหน่วยราชการอื่นๆ คณะกรรมการหน่วยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการฝึกอบรม ประชาชนต้องการให้ใช้เทคนิคการฝึกอบรมให้หลากหลายมากขึ้น 2. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับข้อความของระบบ 179 ข้อ จาก 220 ข้อ 3. ระบบการฝึกอบรมของหน่วย อ.ป.ต. ของคณะสงฆ์หนเหนือประกอบด้วย: 3.1 องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ คือ (1) ปรัชญา คือ การมุ่งฝึกอบรมประชาชนในเขตตำบล; ปณิธาน คือ เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่ม; นโยบาย เน้นส่งเสริมโครงการฝึกอบรมมาจากความต้องการของประชาชน (2) วัตถุประสงค์ เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ (3) หลักสูตร เน้นหัวข้อศีลธรรมและวัฒนธรรม โครงการฝึกอบรม คือ โครงการเผยแพร่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ การละเล่นอันดีงามของภาคเหนือให้คงไว้ (4) งบประมาณ ได้จากการขายผลผลิตจากการฝึกอบรม (5) ระยะเวลาควรฝึกอบรมเวลา 2 วัน (6) วิทยากร เป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและสามารถสือสารภาษาถิ่นได้ (7) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเน้นผู้สมัครใจเข้าร่วมการฝึกอบรม (8) สถานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอควร (9) เทคนิคการฝึกอบรมต้องเหมาะสมกับโครงการนั้นๆ (10) สื่อเน้นผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.2 ขั้นตอนของระบบมี 12 ขั้นตอน คือ (1) หาความต้องการจำเป็น (2) กำหนดวัตถุประสงค์ (3) กำหนดสร้างหลักสูตรและโครงการฝึกอบรม (4) จัดสรรงบประมาณ (5) กำหนดระยะเวลา (6) กำหนดผู้เข้ารับการฝึกอบรม (7) เลือกเทคนิคฝึกอบรม (8) เลือกใช้สื่อ (9) กำหนดวิทยากร (10) กำหนดสถานที่ (11) ดำเนินการฝึกอบรม (12) ประเมินและติดตามผล

บรรณานุกรม :
เจษฎา วณิชชากร, 2517- . (2543). การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจษฎา วณิชชากร, 2517- . 2543. "การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจษฎา วณิชชากร, 2517- . "การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
เจษฎา วณิชชากร, 2517- . การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.