ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากต้นปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ในฟลูอิไดซ์เบด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมถ่านกัมมันต์จากต้นปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ในฟลูอิไดซ์เบด
นักวิจัย : สุรชัย สุวรรณแสงชูโต, 2514-
คำค้น : คาร์บอนกัมมันต์ , ปาล์มน้ำมัน , คาร์บอไนเซชัน , เครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์ , ไอน้ำร้อนยิ่งยวด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธราพงษ์ วิทิตศานต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743333487 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3981
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากต้นปาล์มน้ำมันได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนคือ การคาร์โบไนซ์ไม้ปาล์มน้ำมัน และการกระตุ้นถ่านชาร์ที่ได้ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง การคาร์โบไนซ์ทำในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร ตัวแปรที่ศึกษา คือ อุณหภูมิและเวลการคาร์โบไนซ์ พบว่า ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการคาร์โบไนซ์ไม้ปาล์มน้ำมันขนาด 2.54 x 2.54 x 2.54 เซนติเมตร ปริมาณ 500 กรัม คือ คาร์โบไนซ์ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส 30 นาที ได้ผลิตภัณฑ์ถ่านชาร์ร้อยละ 23.81 ปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 74.86 สารระเหยร้อยละ 21.78 และเถ้าร้อยละ 3.36 ขั้นตอนการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งทำในเครื่องแอคติเวเตอร์แบบฟลูอิไดซ์เบด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ตัวแปรที่ศึกษา คือ อุณหภูมิและเวลาการกระตุ้น ขนาดถ่านที่ใช้กระตุ้น และอัตราส่วน U/Umf พบว่าภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกระตุ้นถ่านที่ได้จากการคาร์โบไนซ์ความสูง 5.0เซนติเมตร คือ ใช้ถ่านขนาด 1.18-2.36 มิลลิเมตร กระตุ้นที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส 6 นาที โดยมีอัตราส่วน U/Umf เท่ากับ 1.5 ได้ผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์ร้อยละ 5.63 ของน้ำหนักไม้ปาล์มน้ำมัน มีพื้นที่ผิว 284.36 ตารางเมตรต่อกรัม ค่าไอโอดีน 403.99 มิลลิกรัมต่อกรัม ค่าเมทิลีนบลู 161.54 มิลลิกรัมต่อกรัม ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตร 0.548 กรัมต่อซีซี และค่าเถ้าร้อยละ 5.49

บรรณานุกรม :
สุรชัย สุวรรณแสงชูโต, 2514- . (2542). การเตรียมถ่านกัมมันต์จากต้นปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ในฟลูอิไดซ์เบด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรชัย สุวรรณแสงชูโต, 2514- . 2542. "การเตรียมถ่านกัมมันต์จากต้นปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ในฟลูอิไดซ์เบด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรชัย สุวรรณแสงชูโต, 2514- . "การเตรียมถ่านกัมมันต์จากต้นปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ในฟลูอิไดซ์เบด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุรชัย สุวรรณแสงชูโต, 2514- . การเตรียมถ่านกัมมันต์จากต้นปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ในฟลูอิไดซ์เบด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.