ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : วิจิตรา ปัญญาชัย, 2504-
คำค้น : การพัฒนาอาชีพ , อาชีพ , อาจารย์พยาบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ , พรรณราย ทรัพยะประภา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741302312 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลระดับ 3-8 จำนวน 619 คน จากวิทยาลัยพยาบาล 26 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์การพัฒนาอาชีพอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล รวมทั้งแบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อนนำผลมาเป็นพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการพัฒนาอาชีพ ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปใช้ โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบการพัฒนาอาชีพสำหรับอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลจากการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของการพัฒนาอาชีพและการกำหนดสมรรถนะที่ต้องพัฒนาของอาจารย์ และส่วนที่ 2 การออกแบบการพัฒนาอาชีพสำหรับอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล โดยองค์ประกอบของการพัฒนาอาชีพประกอบด้วย (1) ความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข วิชาชีพพยาบาล และสังคม เกี่ยวกับทักษะงานที่ต้องการ (2) เส้นทางอาชีพ (3) ทักษะงานที่ต้องพัฒนาและความต้องการการพัฒนาอาชีพ ส่วนสมรรถนะที่ต้องพัฒนาประกอบด้วยสมรรถนะ 9 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การวิจัยและพัฒนาความรู้ 3) การเขียนเอกสารวิชาการและตำรา 4) การให้บริการวิชาการแก่สังคม 5) กิจกรรมนักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6) การประกันคุณภาพการศึกษา 7) พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน 8) การบริหารงานของกลุ่มสมาชิกที่มีระยะสมบูรณ์และกลุ่มที่ปรึกษา และ 9) การบริหารวิทยาลัยของกลุ่มผู้อุปถัมภ์ สำหรับการออกแบบการพัฒนาอาชีพสำหรับอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วยเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการพัฒนาอาชีพ

บรรณานุกรม :
วิจิตรา ปัญญาชัย, 2504- . (2543). การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิจิตรา ปัญญาชัย, 2504- . 2543. "การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิจิตรา ปัญญาชัย, 2504- . "การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วิจิตรา ปัญญาชัย, 2504- . การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.