ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยระยะยาวในเด็กไทย:การดำเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การวิจัยระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยระยะยาวในเด็กไทย:การดำเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การวิจัยระยะที่ 2
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
คำค้น : Prospective cohort study , Thai children , วิจัยระยะยาว , เด็กไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4710003 , http://research.trf.or.th/node/1392
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย : การดำเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การวิจัยระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการบริหารข้อมูลให้มีคุณภาพนำไปสู่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและใช้ประโยชน์ในสังคมไทย โดยมีวิธีการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 : จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ มีความปลอดภัย และการเข้าถึงทำได้ง่าย และส่วนที่ 2 : การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ โดยในการดำเนินการมีคณะกรรมการบริหารโครงการทำหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน กำกับติดตาม และรับรองคุณภาพของผลงาน ผลงานของโครงการส่วนที่ 1 ที่เป็นรูปธรรมคือ “มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการข้อมูลและสนับสนุนด้านสถิติ” ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์โดยตรงในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับส่วนที่ 2 การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่นั้น นักวิจัยได้พัฒนาจนได้บทความทางวิชาการ รวม 12 บทความซึ่งยังไม่ผ่านการทบทวนจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องมาจากข้อมูลที่ใช้การวิเคราะห์ไม่นิ่งและข้อจำกัดในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฐานข้อมูล คณะกรรมการบริหารโครงการได้ให้ข้อเสนอให้แหล่งทุนที่เกี่ยวข้องได้มีการปรึกษาหารือกันเพื่อสรุปบทเรียนและค้นหาวิธีการที่จะสนับสนุนโครงการหรือโครงการย่อยต่อไปเพราะกระบวนการศึกษาและผลการศึกษาจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณภาพของเด็กในอนาคต The project is a management part of the Prospective Cohort Study of Thai Children (PCTC) during its transitional period (2003 – 2004). It has been carried out by Sodsri-Saridwongsa Foundation under supervision of the Steering Committee assigned by Thailand Research Fund. The project aimed to build up a database from the cohort study and set up database management system which provides extensive information and knowledge to Thai Society regarding child development and health. In order to create informative data, the project organized a Center for Data Management and Statistical Support to work experts in area of epidemiology, information system and computer sciences. The center had set up standard operating procedures to manage data collected from the cohort study and have provided information to PCTC team researchers. Up to now the researchers could prepare at least 12 manuscripts for publicizing.

บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . (2549). การวิจัยระยะยาวในเด็กไทย:การดำเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การวิจัยระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . 2549. "การวิจัยระยะยาวในเด็กไทย:การดำเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การวิจัยระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . "การวิจัยระยะยาวในเด็กไทย:การดำเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การวิจัยระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . การวิจัยระยะยาวในเด็กไทย:การดำเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การวิจัยระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.