ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบหอกลั่นแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน จากไพโรไลซิสแก๊สโซลีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบหอกลั่นแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน จากไพโรไลซิสแก๊สโซลีน
นักวิจัย : อภิสิทธิ์ ทัศนา, 2516-
คำค้น : หอกลั่น , เบนซิน , โทลูอีน , ไซลีน , การแยกสลายด้วยความร้อน , อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ , สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743333495 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3943
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

งานวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบและสร้างหอกลั่นแบบเบดบรรจุขนาดขยายส่วนสำหรับการแยกเบนซีนโทลูอีน และไซลีนจากไพโรไลซิสแก๊สโซลีน โดยใช้ข้อมูลการจำลองภาวะการณ์ในหอกลั่นแบบเบดบรรจุด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป HYSYS เพื่อแยกสารอะโรมาติกส์ได้แก่ เบนซีน โทลูอีน และไซลีน แต่ละชนิดให้มีความบริสุทธิ์สูง นำสารป้อนมาทดลองที่ภาวะต่าง ๆ ในหอกลั่นแบบเบดบรรจุขนาดขยายส่วนให้สอดคล้องกับการจำลองภาวะการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป HYSYS เปรียบเทียบความบริสุทธิ์ของสารอะโรมาติกส์ที่กลั่นแยกได้จากการทดลองกับการจำลองภาวะการณ์ วิธีตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ อัตราการไหลของสารป้อน และอัตราส่วนการป้อนย้อนกลับ งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนแรก การทดลองในหอกลั่นแบบเบดบรรจุขนาดขยายส่วนสำหรับกลั่นแยกเบนซีน ภาวะที่เหมาะสมในการกลั่นแยกเบนซีนคือ อัตราการไหลของสารป้อน 3.0 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 2.630 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อัตราส่วนการป้อนย้อนกลับ 9.83 ได้ความบริสุทธิ์ของเบนซีน โทลูอีน และไซลีนในผลิตภัณฑ์ยอดหอร้อยละ 99.42 0.58 และ 0.00 โดยน้ำหนักตามลำดับ มีเบนซีน โทลูซีน และไซลีนเหลือในผลิตภัณฑ์ก้นหอร้อยละ 32.17 5.56 และ 22.27 โดยน้ำหนักตามลำดับ ประสิทธิภาพรวมของหอกลั่นสำหรับกลั่นแยกเบนซีนคิดเป็น 93.37% ส่วนที่สอง การทดลองในหอกลั่นแบบเบดบรรจุขนาดขยายส่วนสำหรับกลั่นแยกโทลูอีน ภาวะที่เหมาะสมในการกลั่นแยกโทลูอีนคือ อัตราการไหลของสารป้อน 3.0 ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 2.605 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อัตราส่วนการป้อนย้อนกลับ 7.13 ได้ความบริสุทธิ์ของเบนซีน และไซลีนในผลิตภัณฑ์ยอดหอร้อยละ 6.77 91.01 และ 2.22 โดยน้ำหนักตามลำดับ มีเบนซีนและไซลีนเหลือในผลิตภัณฑ์กัน หอร้อยละ 0.0041.38 และ 58.62 โดยน้ำหนักตามลำดับ ประสิทธิภาพของหอกลั่นกลั่นแยกโทลูอีนคิดเป็น 68.211

บรรณานุกรม :
อภิสิทธิ์ ทัศนา, 2516- . (2542). การออกแบบหอกลั่นแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน จากไพโรไลซิสแก๊สโซลีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิสิทธิ์ ทัศนา, 2516- . 2542. "การออกแบบหอกลั่นแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน จากไพโรไลซิสแก๊สโซลีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิสิทธิ์ ทัศนา, 2516- . "การออกแบบหอกลั่นแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน จากไพโรไลซิสแก๊สโซลีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อภิสิทธิ์ ทัศนา, 2516- . การออกแบบหอกลั่นแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน จากไพโรไลซิสแก๊สโซลีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.