ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการทาสารประกอบน้ำมันที่มีต่อการสูญเสียน้ำทางผิวหนังในทารกคลอดก่อนกำหนดตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการทาสารประกอบน้ำมันที่มีต่อการสูญเสียน้ำทางผิวหนังในทารกคลอดก่อนกำหนดตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ
นักวิจัย : กฤดากร เกษรคำ, 2514-
คำค้น : ทารกคลอดก่อนกำหนด , การบำบัดด้วยแสง , การสูญเสียน้ำทางผิวหนัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริวรรณ วนานุกูล , ปราโมทย์ ไพรสุวรรณา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743460527 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3929
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

จุดประสงค์: เพื่อศึกษาการสูญเสียน้ำทางผิวหนังเมื่อทาสารประกอบน้ำมันบนผิวหนังทารกคลอดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้อบและมีภาระตัวเหลืองรักษาด้วยการส่องไฟ รูปแบบการศึกษา: การศึกษาเชิงทดลอง สถานที่ศึกษา: หน่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประชากรที่ศึกษา: เด็กทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 34 สัปดาห์ อายุไม่เกิน 7 วัน ที่มีภาวะตัวเหลืองได้รับแสงบำบัดอยู่ในตู้อบ (Incubator) แต่ไม่มีภาวะหายใจเร็ว หรือใช้เครื่องช่วยหายใจ วิธีการศึกษา: ศึกษาเด็กทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดจำนวน 30 คน ทาสารประกอบน้ำมันปริมาณ 1.5 ซี.ซี บนผิวหนังบริเวณลำตัวและแขนขาซีกขวาในขณะที่นอนคว่ำ โดยร่างการซีกซ้ายไม่ได้ทาน้ำมัน วัดค่าการสูญเสียน้ำทางผิวหนัง (TEWL) อุณหภูมิอากาศเหนือผิวหนัง ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเหนือผิวหนัง ก่อนทาน้ำมันและหลังทาน้ำมันที่ 30 นาที และ 4-6 ชั่วโมง โดยวัดร่างกายทั้งซีกขวาและซ้าย 3 ตำแหน่งคือ ต้นแขน หลังและน่อง นำมาเปรียบเทียบว่า ณ เวลาต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ โดยหาค่า P value ที่ความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สถิติ Paired student T-test ผลการศึกษา: พบว่าการทาสารประกอบน้ำมันบนผิวหนังทารกขณะให้แสงบำบัด สามารถลดการสูญเสียน้ำทางผิวหนัง (TEWL) ใน 6 ชั่วโมงแรก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่เวลา 30 นาทีหลังทาน้ำมันพบว่า ผิวหนังสูญเสียน้ำลดลงร้อยละ 29 (P value < 0.0024) และที่เวลา 4-6 ชั่วโมงหลังทาน้ำมันผิวหนังสูญเสียน้ำลดลงร้อยละ 26 (P value < 0.0109) อุณหภูมิอากาศเหนือผิวหนังและความชื้นสัมพัทธ์อากาศเหนือผิวหนังข้างที่ทาน้ำมันไม่แตกต่างจากข้างที่ไม่ทาน้ำมัน (P value > 0.18) หลังจากทาน้ำมันบนผิวหนังไม่พบลักษณะผื่นแดงหรือขุยที่ผิวหนัง สรุป: การทาน้ำมันบนผิวหนังทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีภาวะตัวเหลืองได้รับแสงบำบัด มีผลช่วยลดการสูญเสียน้ำทางผิวหนังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศเหนือผิวหนังขณะให้แสงบำบัด

บรรณานุกรม :
กฤดากร เกษรคำ, 2514- . (2542). ผลการทาสารประกอบน้ำมันที่มีต่อการสูญเสียน้ำทางผิวหนังในทารกคลอดก่อนกำหนดตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤดากร เกษรคำ, 2514- . 2542. "ผลการทาสารประกอบน้ำมันที่มีต่อการสูญเสียน้ำทางผิวหนังในทารกคลอดก่อนกำหนดตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤดากร เกษรคำ, 2514- . "ผลการทาสารประกอบน้ำมันที่มีต่อการสูญเสียน้ำทางผิวหนังในทารกคลอดก่อนกำหนดตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
กฤดากร เกษรคำ, 2514- . ผลการทาสารประกอบน้ำมันที่มีต่อการสูญเสียน้ำทางผิวหนังในทารกคลอดก่อนกำหนดตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.