ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียน เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียน เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : กอบแก้ว ภุมเรศ, 2506-
คำค้น : การนิเทศการศึกษา , การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741306733 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3956
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาการจัดและปัญหาการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยัง ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชา/กลุ่มประสบการณ์ และครูผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการนิเทศการสอน จำนวน 255 คน ได้รับคืนเป็นฉบับสมบูรณ์ 240 ฉบับ คิดเป็น 94.12% นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีการวางแผนเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี โดยบุคลากรผู้ทำหน้าที่นิเทศการสอน ได้แก่ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ เครื่องมือในการนิเทศเป็นแบบบันทึกการสังเกตการสอน วิธีที่ใช้ในการประเมินผล คือให้ผู้นิเทศรายงานหลังการนิเทศทุกครั้ง ส่วนปัญหาที่พบคือ ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในการนิเทศ บุคลากรมีภาระงานมาก ทำให้มีเวลานิเทศ และบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการนิเทศการสอน เทคนิคและวิธีการนิเทศที่โรงเรียนใช้ส่วนใหญ่คือ การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน การสาธิตการสอน การประชุม การประชุมปฏิบัติการ ในส่วนที่เป็นปัญหา ได้แก่ ขาดการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้นิเทศขาดเทคนิค ทักษะและประสบการณ์ในการนิเทศ วิธีที่ได้รับทราบผลการจัดการนิเทศการสอนคือ ดูจากรายงานผลการนิเทศการสอน ซึ่งผู้ประเมินคือ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าหมวดวิชา/กลุ่มประสบการณ์ สำหรับปัญหาที่พบคือขาดการประเมินผลที่ต่อเนื่อง และครูไม่ได้นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงการสอนของตนเอง

บรรณานุกรม :
กอบแก้ว ภุมเรศ, 2506- . (2543). การศึกษาการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียน เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบแก้ว ภุมเรศ, 2506- . 2543. "การศึกษาการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียน เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบแก้ว ภุมเรศ, 2506- . "การศึกษาการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียน เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
กอบแก้ว ภุมเรศ, 2506- . การศึกษาการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียน เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.